ດຸນການຊຳລະ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ດຸນການຊຳລະ (Balance of payments ຫຼື BOP) ຈະວັດແທກກະແສການຊຳລະ ທີ່ໄຫຼ ລະຫວ່າງ ປະເທດໃດໜຶ່ງ ແລະ ປະເທດອື່ນໆທັງໝົດ. ມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອສັງລວມ ການຊຳລະທາງເສດຖະກິດ ຂອງ ປະເທດໃດໜຶ່ງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜື່ງ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນສົກປີ). BOP ຈະຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍ ຄິດໄລ່ ຈາກ ການສົ່ງອອກ, ການນຳເຂົ້າ ຂອງ ສິນຄ້າ ການບໍລິການ ແລະ ທຶນ, ລວມທັງ ການໂອນຊຳລະ. ມັນຈະຮວມ ທຸກໆ ການຊຳລະ ແລະ ພັນທະ ຕໍ່ ຕ່າງປະເທດ (debit) ຫຼື ທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ (credit).

ສີຟ້າ = ປະເທດທີ່ໄດ້ດຸນການຊຳລະ; ສີແດງ = ປະເທດທີ່ຂາດດຸນການຊຳລະ, 2005