ການບໍລິການ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິການ ແມ່ນ ການກະທຳ ທີ່ມີຄ່າ ທຽບເທົ່າ ກັບ ສິນຄ້າ. ການສະໜອງການບໍລິການ ແມ່ນ ການກະທຳ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີ ກຳມະສິດ, ແລະ ອັນນີ້ ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນ ແຕກຕ່າງ ກັບ ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ເປັນວັດຖຸ. ມັນ ແມ່ນ ການກະທຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີຄວາມປ່ຽນແປງ ຕໍ່ ລູກຄ້າ, ສິ່ງໃນ ຄອບຄອງ ຂອງລູກຄ້າ, ຫຼື ຊັບສິນ ຄົງທີ່ ຂອງລູກຄ້າ.