Jump to content

ທິດສະດີສະຕອັກໂຮມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
                    ໂຄງການກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ 

ຄວາມເປັນມາຂອງການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ ຈາກການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຊາວກະສິກອນແຕ່ສະໄໝກ່ອນການສຶກສາຂອງນັກວິຊາການ,ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາການ ທາງດ້ານກະສິກຳ ຫຼື ການກະເສດປັດຈຸບັນກາຍເປັນລະບົບກະສິກຳເສດຖະກິດ