Jump to content

ການຜະລິດ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດຈຸນລະພາກ, ການຜະລິດແມ່ນ ການສ້າງສິ່ງໃດໜຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະ ຈະໝາຍເຖິງ ການສ້າງ ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ຫຼື ຂາຍ ໃນທາງການຄ້າ. ການຕັດສິນໃຈ ໃນ ການຜະລິດ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະໝາຍເຖິງ ການຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະຜະລິດ ສິນຄ້າໃດ, ຫຼາຍປານໃດ ໂດຍ ຄຳນຶງເຖິງ ຕົ້ນທຶນ ໃນການຜະລິດມັນ ພ້ອມທັງ ຊອກຫາອັດຕາປະສົມປະສານ ປັດໃຈການຜະລິດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສູງສຸດ. ບັນດາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງສາມາດຖືກເອົາປະສົມປະສານ ກັບ ຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດ ເຊັ່ນ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂອບເຂດລາຍໄດ້ ເພື່ອ ກຳນົດ ລາຄາຂາຍ ທີ່ ເໝາະສົມທີ່ສຸດອີກ.

ທິດສະດີ ການຜະລິດ ແລະ ການກຳນົດລາຄາ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]