ຜະລິດຕະພັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ະລິດຕະພັນ ໝາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່ມີຮູບຮ່າງຫຼືມີຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ, ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້, ຫຼືແມ່ນສິ່ງທີ່ມະນຸດຜະລິດຂຶ້ນ, ໂຕຢ່າງເຊັ່ນ, ເສື້ອຜ້າເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ, ຍາຮັກສາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.