ຄວາມຈຳກັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ, ຄວາມຈຳກັດ(scarcity) ໝາຍຄວາມເຖິສະພາວະທີ່ຊັບພະຍາກອນມີຈຳກັດ ທີ່ ສັງຄົມບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອຈະການຜະລິດຕອບສະໜອງ ທຸກໆຄວາມຕ້ອງການໄດ້. ສະນັ້ນ ການສະໜອງທຸກໆຄວາມຕ້ອງ ໃນ ເວລາໃດໜຶ່ງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນ ຕ້ອງມີ ການແລກປ່ຽນ.