Jump to content

ຍອດຄວາມຕ້ອງການ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ, ຍອດຄວາມຕ້ອງການແມ່ນ ຄວາມຕ້ອງການລວມ ຕໍ່ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃນ ເສຖະກິດໃດໜຶ່ງ (Y) ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ. ເສັ້ນໂຄ້ງຍອດຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນ ຜົນບວກ ຂອງ ຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະຂະແໜງ ເສດຖະກິດ. ຍອດຄວາມຕ້ອງ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ [1] Archived 2007-11-09 at the Wayback Machine:

where

  • ແມ່ນ ການຊົມໃຊ້,
  • ແມ່ນ ການລົງທຶນ,
  • ແມ່ນ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ,
  • ແມ່ນ ປະລິມານການສົ່ງອອກສຸດທິ,
  • ແມ່ນ ຍອດການສົ່ງອອກ ແລະ
  • ແມ່ນ ຍອດການນຳເຂົ້າ