ຕຳລາການຜະລິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນທາງ ເສດຖະສາດຈຸນລະພາກ, ຕຳລາການຜະລິດແມ່ນ ຕຳລາຄະນິດສາດ ທີ່ສະແດງເຖິງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ປັດໃຈການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດ.

ຮູບແບບຂອງຕຳລາການຜະລິດ ແບບ ສົມຜົນຄະນິດສາດ[ດັດແກ້]

ຕຳລາການຜະລິດ ສາມາດສະແດງໄດ້ ໂດຍຫຼາຍຮູບແບບສົມຜົນ.

ແບບພື້ນຖານ

Q = f(X_1,X_2,X_3,...,X_n)
ໂດຍທີ່:
Q = ຜົນຜະລິດ
X_1,X_2,X_3,...,X_n = ປັດໃຈການຜະລິດ (ເຊັ່ນ ທຶນ, ແຮງງານ, ດິນ, ວັດຖຸດິບ ແລະອື່ນໆ).

ແບບເສັ້ນຊື່

Q=a+b X_1+c X_2+d X_3, ...
ໂດຍທີ:
a, b, c, ແລະ d ແມ່ນ ສຳປະສິດ ກຳນົດຈາກປະສົບການ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີແບບ ຄອບ-ດັກລາສ (Cobb-Douglas)

Q = aX_1^b X_2^c
ໂດຍທີ: X_1 ແລະ X_2 ສະແດງເຖິງ ປັດໃຈການຜະລິດ.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]