ຕຳລາການຜະລິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນທາງ ເສດຖະສາດຈຸນລະພາກ, ຕຳລາການຜະລິດແມ່ນ ຕຳລາຄະນິດສາດ ທີ່ສະແດງເຖິງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ປັດໃຈການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດ.

ຮູບແບບຂອງຕຳລາການຜະລິດ ແບບ ສົມຜົນຄະນິດສາດ[ດັດແກ້]

ຕຳລາການຜະລິດ ສາມາດສະແດງໄດ້ ໂດຍຫຼາຍຮູບແບບສົມຜົນ.

ແບບພື້ນຖານ

ໂດຍທີ່:
ຜົນຜະລິດ
ປັດໃຈການຜະລິດ (ເຊັ່ນ ທຶນ, ແຮງງານ, ດິນ, ວັດຖຸດິບ ແລະອື່ນໆ).

ແບບເສັ້ນຊື່

ໂດຍທີ:
ແລະ ແມ່ນ ສຳປະສິດ ກຳນົດຈາກປະສົບການ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີແບບ ຄອບ-ດັກລາສ (Cobb-Douglas)

ໂດຍທີ: ແລະ ສະແດງເຖິງ ປັດໃຈການຜະລິດ.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]