ປັດໃຈການຜະລິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ, ປັດໃຈການຜະລິດ (ພາສາອັງກິດ:factors of production) ໝາຍເຖິງ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ລວມມີ ດິນລວມທັງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ແຮງງານ ແລະ ທຶນ.

ການຄ້າ[ດັດແກ້]

ໃນ ເສດຖະສາດ ເສດຖະສາດ ລວມມີ ດິນ (ລວມທັງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ), ແຮງງານ ແລະ ທຶນ.

  • ດິນ (ລວມທັງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ):ດິນ ແລະ ບັນດາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ.
  • ແຮງງານ:ແຮງງານ ທີ່ມີ ເຕັກນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ ໃນ ລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ.
  • ທຶນ:ບັນດາຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການຜະລິດ.