ການແລກປ່ຽນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ ໂດຍທົ່ວໄປ ການແລກປ່ຽນ (trade-off) ໝາຍເຖິງການແລກປ່ຽນ ຫຼື ການສູນເສຍ ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ເພື່ອ ການໄດ້ມາເຊິ່ງສິ່ງອື່ນ.