Jump to content

ຄົມມະນາຄົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ການຂົນສົ່ງ)


      ການຄົມມະນາຄົມທາງບົກມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານມີຫຼາຍທາງເລືອກອີກຫຼາຍທາງ ແລະ ສະຖານີລົດກໍເປັນອີກທາງຫນຶ່ງທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານທີ່ເລືອກເດິນທາງບົກ ເຊິ່ງການຂົນສົ່ງທາງບົກຈະມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າທາງອາກາດ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງບົກກໍເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຂົນສົ່ງທາງບົກທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຄວບຄຸ່ມຮັກສາກົດລະບຽບຂົນສົ່ງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງປະຈໍາທາງໂດຍລົດໂດຍສານປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຂໍບັງຄັບຕ່າງໆໂດຍສະເພາະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດປະກອບການຂົນສົ່ງເຊັ່ນ: ເສັ້ນທາງແລ່ນລົດຈຸດຕົ້ນທາງ - ປາຍທາງ, ຈຸດຈອດຮັບ - ສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ, ເວລາແລ່ນລົດ, ອັດຕາຄ່າໂດຍສານຈໍານວນຄົວ, ຈໍານວນລົດໃນແຕ່ລະເສັ້ນທາງຕະຫຼອດເຖິງການໃຫ້ບໍລິການທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດ່ວກໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໂດຍສານໃນການເດີນທາງ.

ວິທີການຄົມມະນາຄົມ

[ດັດແກ້]