ລາຍພະນາມພະມະຫາກະສັດໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ລາຍພະນາມພະມະຫາກະສັດໄທຕັ້ງແຕ່ລາຊະວົງພະຣ່ວງແຫ່ງອານາຈັກສຸໂຂໄທຮອດປັດຈຸບັນມີດັງນີ້

ອານາຈັກສຸໂຂໄທ[ແກ້ໄຂ]

ລາຊະວົງພະຮ່ວງ[ແກ້ໄຂ]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg ພໍ່ຂຸນສີອິນທາທິດ
(ພໍ່ຂຸນບາງກາງຫາວ)
ພ.ສ. 1740 ພ.ສ. 1792 ພ.ສ. 1822
(ພະຊົນມາຍຸ 82 ພັນສາ)
30 ປີ
2 100px ພໍ່ຂຸນບານເມືອງ ພ.ສ. 1780 ພ.ສ. 1822
(ພະຊົນມາຍຸ 42 ພັນສາ)
1 ປີ
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg ພໍ່ຂຸນຣາມຄຳແຫງມະຫາລາດ
(ພໍ່ຂຸນຣາມລາດ)
ລະຫວ່າງ ພ.ສ. 1780–1790 ພ.ສ. 1822 ພ.ສ. 1841
(ພະຊົນມາຍຸປະມານ 51-61 ພັນສາ)
19 ປີ
4 100px ພະຍາເລີໄທ ພ.ສ. 1805 ພ.ສ. 1842 ພ.ສ. 1866
(ພະຊົນມາຍຸ 61 ພັນສາ)
24 ປີ
5 100px ພະຍາງົ່ວນຳຖົມ 1809 ພ.ສ. 1866 ພ.ສ. 1890
(ພະຊົນມາຍຸ 81 ພັນສາ)
24 ປີ
6 Mahathammaracha I.JPG ພະມະຫາທຳມະລາຊາທີ່ 1
(ລິໄທ)
1843 ພ.ສ. 1890 ພ.ສ. 1911
(ພະຊົນມາຍຸ 68 ພັນສາ)
21 ປີ
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອານາຈັກອະຍຸດທະຍາ
7 100px ພະມະຫາທຳມະລາຊາທີ່ 2
(ລືໄທ)
? ພ.ສ. 1911 ພ.ສ. 1942 31 ປີ
8 100px ພະມະຫາທຳມະລາຊາທີ່ 3
(ໄສລືໄທ)
? ພ.ສ. 1943 ພ.ສ. 1962 19 ປີ
9 100px ພະມະຫາທຳມະລາຊາທີ່ 4
(ບໍລົມປານ)
? ພ.ສ. 1962 ພ.ສ. 1981 19 ປີ

อาณาจักรอยุธยา[ແກ້ໄຂ]

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 100px สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855 พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1912
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
100px สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1912 พ.ศ. 1913
(พระชนมายุ 28 พรรษา)
พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
ไม่ถึง 1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
3 100px สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
18 ปี
4 100px สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
2
(2)
100px สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1931 พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
7 ปี
5 100px สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938 พ.ศ. 1952 ? 15 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
6 100px สมเด็จพระนครินทราธิราช
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967
(พระชนมายุ 65 พรรษา)
15 ปี
7 100px สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
1929 พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
8 100px สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
40 ปี
9 100px สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 2005 พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034
(พระชนมายุ 29 พรรษา)
3 ปี
10 100px สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
38 ปี
11 100px สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
2031 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
4 ปี
12 100px พระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(พระชนมายุ 5 พรรษา)
5 เดือน
13 100px สมเด็จพระไชยราชาธิราช 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
13 ปี
14 100px พระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 13 พรรษา)
2 ปี
- 100px ขุนวรวงศาธิราช 2049 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
15 100px สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
20 ปี
16 100px สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
17 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2064 พ.ศ. 2112 พ.ศ. 2133
(พระชนมายุ 79 พรรษา)
21 ปี
18 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2
(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
15 ปี
19 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3
(สมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2106 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
20 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
(สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์)
? พ.ศ. 2153 2 เดือน
21 100px สมเด็จพระบรมราชาที่ 1
(สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2131 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมายุ 40 พรรษา)
17 ปี
22 100px สมเด็จพระบรมราชาที่ 2
(สมเด็จพระเชษฐาธิราช)
พ.ศ. 2140 พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173
(พระชนมายุ 33 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23 100px สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2178
(พระชนมายุ 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
24 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5
(สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
25 ปี
25 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6
(สมเด็จเจ้าฟ้าไชย)
? พ.ศ. 2199 9 เดือน
26 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7
(สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา)
? พ.ศ. 2199 2 เดือน 17 วัน
27 100px สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
(สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2199 พ.ศ. 2231 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
32 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
28 100px สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231 พ.ศ. 2246
(พระชนมายุ 71 พรรษา)
15 ปี
29 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
(สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี)
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2246 พ.ศ. 2251
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
30 100px สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 พ.ศ. 2251 พ.ศ. 2275
(พระชนมายุ 54 พรรษา)
24 ปี
31 100px สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 5
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275 พ.ศ. 2301
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
26 ปี
32 100px สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 6
(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร / ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301 พ.ศ. 2339
(พระชนมายุ 74 พรรษา)
2 เดือน
33 100px สมเด็จพระบรมราชาที่ 3
(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ / พระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301 7 เมษายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310
(พระชนมายุ 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี[ແກ້ໄຂ]

ราชวงศ์ธนบุรี[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 100px สมเด็จพระบรมราชาที่ 4
(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
22 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย[ແກ້ໄຂ]

ราชวงศ์จักรี[ແກ້ໄຂ]

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 centre|100px พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 73 พรรษา)
27 ปี
2 centre|100px พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3 centre|100px พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 64 พรรษา)
27 ปี
4 centre|100px พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394 6 เมษายน พ.ศ. 2394 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
5 centre|100px พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6 centre|100px พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7 centre|100px พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
8 100px พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 มิได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9 centre|100px พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สมเด็จพระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมายุ 88 พรรษา)
70 ปี 126 วัน
10 centre|100px สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
(พระชนมายุ ແມ່ແບບ:Age in years and days+)
ແມ່ແບບ:Age in years and days+

ดูเพิ่ม[ແກ້ໄຂ]

อ้างอิง[ແກ້ໄຂ]

ແມ່ແບບ:ลำดับราชวงศ์ไทย ແມ່ແບບ:รายพระนามพระมหากษัตริย์ ແມ່ແບບ:ตำแหน่งผู้นำอาเซียน

ทย