ລວມຕຳລາຄະນິດສາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໃນ ຄະນິດສາດ ມີຫຼາຍໆຮູບແບບຕຳລາ ທີ່ ສາມາດຈັດເປັນປະເ

ພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕຳລາພື້ນຖານ[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາພື້ນຖານ ແມ່ນ ຕຳລາ ຂອງ ການຄຳນວນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ບວກ, ຕຳລາເອັກສໂປເນັນຊຽລ, ໂລກາຣິດ,​...

ຕຳລາພຶດຊະຄະນິດ[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາອະປົກກະຕິພື້ນຖານ[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາພິເສດ[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາພິເສດພື້ນຖານ[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາທິດສະດີຈຳນວນ[ແກ້ໄຂ]

Antiderivatives of elementary functions[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາກຳມາແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາເອລລິບຕິກແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ[ແກ້ໄຂ]

Bessel and related functions[ແກ້ໄຂ]

Riemann zeta and related functions[ແກ້ໄຂ]

Hypergeometric and related functions[ແກ້ໄຂ]

Iterated exponential and related functions[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາພິເສດມາດຕະຖານອື່ນ[ແກ້ໄຂ]

ຕຳລາອື່ນໆ[ແກ້ໄຂ]