ລວມຕຳລາຄະນິດສາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ຄະນິດສາດ ມີຫຼາຍໆຮູບແບບຕຳລາ ທີ່ ສາມາດຈັດເປັນປະເ

ພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕຳລາພື້ນຖານ[ດັດແກ້]

ຕຳລາພື້ນຖານ ແມ່ນ ຕຳລາ ຂອງ ການຄຳນວນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ບວກ, ຕຳລາເອັກສໂປເນັນຊຽລ, ໂລກາຣິດ,​...

ຕຳລາພຶດຊະຄະນິດ[ດັດແກ້]

ຕຳລາອະປົກກະຕິພື້ນຖານ[ດັດແກ້]

ຕຳລາພິເສດ[ດັດແກ້]

ຕຳລາພິເສດພື້ນຖານ[ດັດແກ້]

ຕຳລາທິດສະດີຈຳນວນ[ດັດແກ້]

Antiderivatives of elementary functions[ດັດແກ້]

ຕຳລາກຳມາແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ[ດັດແກ້]

ຕຳລາເອລລິບຕິກແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ[ດັດແກ້]

Bessel and related functions[ດັດແກ້]

Riemann zeta and related functions[ດັດແກ້]

Hypergeometric and related functions[ດັດແກ້]

Iterated exponential and related functions[ດັດແກ້]

ຕຳລາພິເສດມາດຕະຖານອື່ນ[ດັດແກ້]

ຕຳລາອື່ນໆ[ດັດແກ້]