Jump to content

ລວມຕຳລາຄະນິດສາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ຄະນິດສາດ ມີຫຼາຍໆຮູບແບບຕຳລາ ທີ່ ສາມາດຈັດເປັນປະເ

ພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕຳລາພື້ນຖານ

[ດັດແກ້]

ຕຳລາພື້ນຖານ ແມ່ນ ຕຳລາ ຂອງ ການຄຳນວນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ບວກ, ຕຳລາເອັກສໂປເນັນຊຽລ, ໂລກາຣິດ,​...

ຕຳລາພຶດຊະຄະນິດ

[ດັດແກ້]

ຕຳລາອະປົກກະຕິພື້ນຖານ

[ດັດແກ້]

ຕຳລາພິເສດພື້ນຖານ

[ດັດແກ້]

ຕຳລາທິດສະດີຈຳນວນ

[ດັດແກ້]

Antiderivatives of elementary functions

[ດັດແກ້]

ຕຳລາກຳມາແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

[ດັດແກ້]

ຕຳລາເອລລິບຕິກແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

[ດັດແກ້]
[ດັດແກ້]
[ດັດແກ້]
[ດັດແກ້]
[ດັດແກ້]

ຕຳລາພິເສດມາດຕະຖານອື່ນ

[ດັດແກ້]

ຕຳລາອື່ນໆ

[ດັດແກ້]