ຕຳລາເສັ້ນຊື່

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ຄະນິດສາດ, ຄຳວ່າ ຕຳລາເສັ້ນຊື່ ອາດຈະໝາຍເຖິງ :

ໃນຄະນິດສາດພື້ນຖານ[ດັດແກ້]

ໃນ ຄະນິດສາດພື້ນຖານ ມັນຈະໝາຍເຖິງ ຕຳລາຂັ້ນໜຶ່ງ ໃນຮູບຮ່າງ ເຊັ່ນ

f(x) = mx + b
ສາມ ຕຳລາເສັ້ນຊື່ — ສີແດງ ແລະ ສີຟ້າ ມີ ຄວາມເນີ້ງຄືກັນ ແລະ ເທົ່າກັບ (m), ໃນ ຂະນະທີ່ ສີແດງ ແລະ ສີຂຽວ ຕັດເສັ້ນເຄົ້າ y ໃນຈຸດດຽວກັນ ຢູ່ (b).

ຕົວຢ່າງ ຕຳລາ ທີ່ເສັ້ນສະແດງ ເປັນເສັ້ນຊື່ ມີ ເຊັ່ນ:

  • f_{1}(x) = 2x+1
  • f_{2}(x) = x/2+1
  • f_{3}(x) = x/2-1

ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາເຫຼົ່ານີ້ ຖືກສະແດງໄວ້ ຢູ່ ຮູບສະແດງ ທາງເບື້ອງຂວາ.

ໃນຄະນິດສາດຂັ້ນສູງ[ດັດແກ້]

ໃນຄະນິດສາດຂັ້ນສູງ, ຕຳລາເສັ້ນຊື່ ມັກໝາຍເຖິງ ຕຳລາຄະນິດສາດ ທີ່ແມ່ນ ການສາຍເສັ້ນຊື່, ລະຫວ່າງ ສອງ ກຸ່ມເວັກເຕີ.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ x ແລະ f(x) ແມ່ນ ເວັກເຕີໂຕປະສານ, ຕຳລາເສັ້ນຊື່ ຈະແມ່ນ ບັນດາຕຳລາ ທີ່ສະແດງໄດ້ ໃນ ຮູບຮ່າງ

f(x) = \mathrm{M}x, ໂດຍທີ່ M ແມ່ນ ມາຕຣິກ.

ຕຳລາ f(x) = mx + b ຈະແມ່ນ ການສາຍເສັ້ນຊື່ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ b = 0 ເທົ່ານັ້ນ.