ຕຳລາເສັ້ນຊື່

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ຄະນິດສາດ, ຄຳວ່າ ຕຳລາເສັ້ນຊື່ ອາດຈະໝາຍເຖິງ :

ໃນຄະນິດສາດພື້ນຖານ[ດັດແກ້]

ໃນ ຄະນິດສາດພື້ນຖານ ມັນຈະໝາຍເຖິງ ຕຳລາຂັ້ນໜຶ່ງ ໃນຮູບຮ່າງ ເຊັ່ນ

ສາມ ຕຳລາເສັ້ນຊື່ — ສີແດງ ແລະ ສີຟ້າ ມີ ຄວາມເນີ້ງຄືກັນ ແລະ ເທົ່າກັບ (m), ໃນ ຂະນະທີ່ ສີແດງ ແລະ ສີຂຽວ ຕັດເສັ້ນເຄົ້າ y ໃນຈຸດດຽວກັນ ຢູ່ (b).

ຕົວຢ່າງ ຕຳລາ ທີ່ເສັ້ນສະແດງ ເປັນເສັ້ນຊື່ ມີ ເຊັ່ນ:

ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາເຫຼົ່ານີ້ ຖືກສະແດງໄວ້ ຢູ່ ຮູບສະແດງ ທາງເບື້ອງຂວາ.

ໃນຄະນິດສາດຂັ້ນສູງ[ດັດແກ້]

ໃນຄະນິດສາດຂັ້ນສູງ, ຕຳລາເສັ້ນຊື່ ມັກໝາຍເຖິງ ຕຳລາຄະນິດສາດ ທີ່ແມ່ນ ການສາຍເສັ້ນຊື່, ລະຫວ່າງ ສອງ ກຸ່ມເວັກເຕີ.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ ແລະ ແມ່ນ ເວັກເຕີໂຕປະສານ, ຕຳລາເສັ້ນຊື່ ຈະແມ່ນ ບັນດາຕຳລາ ທີ່ສະແດງໄດ້ ໃນ ຮູບຮ່າງ

, ໂດຍທີ່ M ແມ່ນ ມາຕຣິກ.

ຕຳລາ ຈະແມ່ນ ການສາຍເສັ້ນຊື່ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ເທົ່ານັ້ນ.