Jump to content

ມາຕຣິກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ, ມາຕຣິກ (ພາສາອັງກິດ: matrix) ແມ່ນ ຕາຕະລາງເປັນຮູບສີ່ແຈ ຂອງ ສ່ວນປະກອບ, ທີ່ອາດຈະແມ່ນ ໂຕເລກ ຫຼື ສັນຍາລັກ ທີ່ສາມາດ ຄຳນວນ ເຊັ່ນ ບວກ ຫຼື ຄູນ ໄດ້. ມາຕຣິກ ສາມາດໃຊ້ ສະແດງ ລະບົບສົມຜົນ, ຕິດຕາມ ສຳປະສິດ ຂອງ ການປ່ຽນຂະໜານ ແລະ ບັນທຶກ ຂໍ້ມູນ ທີ່ ຂຶ້ນກັບຫຼາຍໆ ໂຕປ່ຽນ.

ຕົວຢ່າງ

[ດັດແກ້]

ມາຕຣິກ

  ຫຼື  

ການຄຳນວນພື້ນຖານ

[ດັດແກ້]

ສອງ ມາຕຣິກ ທີ່ມີຈຳນວນ ແຖວ m ແລະ ຖັນ n ເທົ່າກັນ ສາມາດ ບວກກັນໄດ້.

ຕົວຢ່າງ:

ຄູນສະກາລາ

[ດັດແກ້]

ການຄູນ ລະຫວ່າງ ມາຕຣິກ A ແລະ ໂຕເລກ c ເຊິ່ງເອີ້ນໄດ້ວ່າ ແມ່ນ ການຄູນສະກາລາ cA ສາມາດຄຳນວນໄດ້ ໂດຍການ ຄູນ ແຕ່ລະສ່ວນປະກອບ ຂອງ A ໂດຍ ໂຕເລກ c (i.e. ). ຕົວຢ່າງ:

ຄູນມາຕຣິກ

[ດັດແກ້]

ມາຕຣິກ ຈະສາມາດຄູນໄດ້ ຖ້າ ຈຳນວນ ຖັນ ຂອງ ມາຕຣິກເບື້ອງຊ້າຍ ເທົ່າກັບ ຈຳນວນແຖວ ຂອງ ມາຕຣິກເບື້ອງຂວາ.

ສຳລັບແຕ່ລະຄູ່ . ຕົວຢ່າງ: