ຕຳລາຂັ້ນສອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
f(x) = x^2 - x - 2\,\!

ຕຳລາຂັ້ນສອງ ແມ່ນ ຕຳລາພະຫຸພົດ ທີ່ມີຮູບຮ່າງ f(x)=ax^2+bx+c \,\!, where a \ne 0 \,\!. ຖ້າ ຕຳລາຂັ້ນສອງມີຄ່າເທົ່າສູນ ກໍ່ຈະສາມາດເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນຂັ້ນສອງ.


ບັນດາຮູບຮ່າງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ[ດັດແກ້]

  • f(x) = a x^2 + b x + c \,\! ແມ່ນຮູບແບບທົ່ວໄປ,
  • f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)\,\! ແມ່ນຮູບແບບແຍກສ່ວນຄູນ, ໂດຍທີ່  r_1 ແລະ  r_2 ຈະແມ່ນ ໃຈຜົນ ຂອງ aສົມຜົນຂັ້ນສອງ
  • f(x) = a(x - h)^2 + k \,\!

ເສັ້ນສະແດງ[ດັດແກ້]

f(x) = ax^2 ,\!a=\{0.1,0.3,1,3\}\!
f(x) = x^2 + bx,\! b=\{1,2,3,4\}\!
f(x) = x^2 + bx,\! b=\{-1,-2,-3,-4\}\!

ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຮູບຮ່າງໃດ ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສອງ ຈະເປັນຮູບປາລາໂບນ ດັ່ງຂ້າງເທິງ.

  • ຖ້າ a > 0 \,\!, ປາລາໂບນຈະເປີດຂື້ນທາງເທິງ.
  • ຖ້າ a < 0 \,\!, ປາລາໂບນຈະເປີດລົງທາງລຸ່ມ.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]