Jump to content

ຕຳລາຂັ້ນສີ່

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສີ່

ໃນ ເສດຖະສານ, ຕຳລາຂັ້ນສີ່ ແມ່ນ ຕຳລາຄະນິດສາດ ໃນ ຮູບຮ່າງ

ໂດຍທີ່ a ຕ່າງສູນ ຫລື ແມ່ນ ຕຳລາພະຫຸພົດກຳລັງສີ່. ຕຳລາດັ່ງກ່າວ ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນວ່າ ສອງຕຳລາຂັ້ນສອງ ໃນ ຮູບຮ່າງ

ຫລື

ຖ້າໃຫ້ , ກໍ່ຈະໄດ້ ສົມຜົນຂັ້ນສີ່ ໃນ ຮູບຮ່າງ:

ໂດຍທີ່ a ≠ 0.

ຜົນຕຳລາ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສີ່ ແມ່ນ ຕຳລາຂັ້ນສາມ.

ເນື່ອງຈາກ ຕຳລາຂັ້ນສີ່ ແມ່ນ ມີກຳລັງເປັນຈຳນວນຄູ່, ຂອບເຂດ ຂອງ ຕຳລາຈະເທົ່າກັນ ໃນ ກໍລະນີ ໂຕປ່ຽນ ກ້າວຫາ ອະສົງໄຂບວກແລະລົບ. ຖ້າ a ແມ່ນ ຈຳນວນບວກ, ຕຳລາຈະກ້າວຫາ ອະສົງໄຂ ຢູ່ທັງສອງເບື້ອງ ແລະ ມີຄ່າຕຳສຸດ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ຖ້າ a ແມ່ນ ຈຳນວນລົບ, ຕຳລາຈະຫລຸດລົງ ຫາ ອະສົງໄຂລົບ ທັງສອງເບື້ອງ ແລະ ໂດຍ ທີ່ຕຳລາ ຈະມີຄ່າສູງສຸດ.

ສົມຜົນຂັ້ນສີ່ ແມ່ນ ສົມຜົນພະຫຸພົດສູງສຸດ ທີ່ ສາມາດແກ້ ບໍ່ວ່າສຳປະສິດຈະມີຄ່າໃດໄດ້.

ວິທີແກ້ແບບເຟຣາຣີ[ດັດແກ້]

ຕໍ່ກັບ ສົມຜົນຂັ້ນສີ່ ໃນ ຮູບຮ່າງ

ໃຈຜົນ ຂອງມັນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຖ້າ then

ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສືບຕໍ່

(ເຄື່ອງຫມາຍຮາກຂັ້ນສອງໃດກໍ່ໄດ້)

(ຈະມີ 3 ໃຈຜົນ ເປັນຈຳນວນສົນ)

ທັງສອງ ±s ຈຳຕ້ອງມີເຄື່ອງຫມາຍດຽວກັນ, ±t ເປັນເອກະລາດ. ຖ້າຢາກໄດ້ ທຸກໆໃຈຜົນ, ໃຫ້ຄິດໄລ່ x ໃນ ±st = +,+ ແລະ +,− ແລະ −,+ ແລະ −,−.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]