Jump to content

ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ

สภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย
ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນໄທ ຊຸດທີ XXVI
ປະເພດ
ປະເພດ
ສະພາລຸ່ມ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລັດຖະສະພາໄທ
ຜູ້ບໍລິຫານ
ວັນມູຫະມັດນອ ມະທາ, ພັກປະຊາຊາດ
ຕັ້ງແຕ່ 5 ກໍລະກົດ ຄ.ສ. 2023
ຮອງປະທານຄົນທີ 1
ປະດິພັດ ສັນຕິພາດາ, ພັກກ້າວໄກ
ຕັ້ງແຕ່ 5 ກໍລະກົດ ຄ.ສ. 2023
ຮອງປະທານຄົນທີ 2
ພິເຊດ ເຊື້ອເມືອງພານ, ພັກເພື່ອໄທ
ຕັ້ງແຕ່ 5 ກໍລະກົດ ຄ.ສ. 2023
ລໍການຮັບຮອງ
ໂຄງສ້າງ
ສະມາຊິກ500 ທີ່ນັ່ງ
ກຸ່ມການເມືອງ
ໄລຍະວາລະ
4 ປີ
ການເລືອກຕັ້ງ
ແບບຄູ່ຂະໜານ
ແບ່ງເຂດເລືອກຕັ້ງ (400)
ບັນຊີລາຍຊື່ (100)
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດ
15 ພະຈິກ ຄ.ສ. 1933
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງລ່າສຸດ
14 ພຶດສະພາ ຄ.ສ. 2023
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໜ້າ
ຄ.ສ. 2027
ທີ່ປະຊຸມ
ຫ້ອງພະສຸຣິຍັນ ສັບປາຍະສະພາສະຖານ ເຂດດຸສິດ ບາງກອກ
ເວັບໄຊ
www.parliament.go.th

ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນໄທ (ໄທ: สภาผู้แทนราษฎรไทย) ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກໂດຍຕົງ 500 ຄົນ ແລະແບ່ງການໄດ້ມາອອກເປັນການເລືອກຕັ້ງແບບແບ່ງເຂດ ຈຳນວນ 400 ຄົນ ແລະແບບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພັກການເມືອງ ໂດຍໃຫ້ເຂດປະເທດເປັນເຂກເລືອກຕັ້ງ ຈຳນວນ 100 ຄົນ ທັ້ງນີ້ອາຍຸຂອງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນມີກຳໜົດຄາວລະ 4 ປີ ນັບແຕ່ວັນເລືອກຕັ້ງ

ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນເປັນຜູ້ແທນປວງຊົນຊາວໄທ ມີໜ້າທີ່ໂດຍຕົງໃນທາງນິຕິບັນຍັດ ແລະຄວບຄຸມການບໍລິຫານລາຊະການແຜ່ນດິນ ເຊ່ນ ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຊອບບຸຄຄົນຊຶ່ງສົມຄວນໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການຕັ້ງກະທູ້ຖາມ ແລະການສະເໜອຍັດຕິຂໍໃຫ້ເປິດອະພິປາຍບໍ່ໄວ້ວາງໃຈນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຣືອ ລັດຖະມົນຕີ

ລຳດັບຊຸດ

[ດັດແກ້]
ชุดที่ จำนวนสมาชิก ระยะการดำรงตำแหน่ง การสิ้นสุดสมาชิกสภาพ รัฐธรรมนูญ หมายเหตุ
(เลือกตั้ง/ครม.)
ชั่วคราว 70 28 มิถุนายน 2475 – 6 ธันวาคม 2476 มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดคณะทหาร

ผู้รักษาพระนคร ครม. 1 ครม. 2 ครม. 3

1 156 15 พฤศจิกายน 2476 – 10 กันยายน 2480 ครบวาระ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 1 เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมและมี ส.ส. จากการแต่งตั้งด้วย ครม. 4 ครม. 5 ครม. 6 ครม. 7
2 156 7 พฤศจิกายน 2480 – 11 กันยายน 2481 ยุบสภา " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 2
ครม. 8
3 182 12 พฤศจิกายน 2481 – 15 ตุลาคม 2488 ยุบสภา " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 3/สภาต่อวาระออกไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง
ครม. 9 ครม. 10 ครม. 11 ครม. 12 ครม. 13
4 274 6 มกราคม 2489 – 8 พฤศจิกายน 2490 รัฐประหาร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 4 และการเลือกตั้งเพิ่มเติม เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489
ครม. 14 ครม. 15 ครม. 16 ครม. 17 ครม. 18
5 219 29 มกราคม 2491 – 29 พฤศจิกายน 2494 รัฐประหาร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490 (5 ธันวาคม 2490) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 5 และการเลือกตั้งเพิ่มเติม
ครม. 21 ครม. 22 ครม. 23
6 246 29 พฤศจิกายน 2494 - 26 กุมภาพันธ์ 2495 เลือกตั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 2 ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรไปพลางก่อน
ครม. 24
7 246 26 กุมภาพันธ์ 2495 – 25 กุมภาพันธ์ 2500 ครบวาระ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 6
ครม. 25
8 283 26 กุมภาพันธ์ 2500 – 16 กันยายน 2500 รัฐประหาร " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 7
ครม. 26
9 281 15 ธันวาคม 2500 – 20 ตุลาคม 2501 รัฐประหาร " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 8
ครม. 28
10 219 17 กุมภาพันธ์ 2512 – 17 พฤศจิกายน 2514 รัฐประหาร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 9
ครม. 31
11 269 26 มกราคม 2518 – 12 มกราคม 2519 ยุบสภา [1] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 10
ครม. 35 ครม. 36
12 279 4 เมษายน 2519 – 5 ตุลาคม 2519 รัฐประหาร " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 11
ครม. 37 ครม. 38
13 301 22 เมษายน 2522 – 19 มีนาคม 2526 ยุบสภา [2] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 12
ครม. 41 ครม. 42
14 324 18 เมษายน 2526 – 2 พฤษภาคม 2529 ยุบสภา [3] " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 13
ครม. 43
15 347 27 กรกฎาคม 2529 – 29 เมษายน 2531 ยุบสภา [4] " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 14
ครม. 44
16 357 24 กรกฎาคม 2531 – 23 กุมภาพันธ์ 2534 รัฐประหาร " เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 15
ครม. 45 ครม. 46
17 360 22 มีนาคม 2535 – 30 มิถุนายน 2535 ยุบสภา [5] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 16
ครม. 48 ครม. 49
18 360 13 กันยายน 2535 – 19 พฤษภาคม 2538 ยุบสภา [6] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2535 (10 กันยายน พ.ศ. 2535) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 17
ครม. 50
19 391 2 กรกฎาคม 2538 – 28 กันยายน 2539 ยุบสภา [7] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2535 (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 18
ครม. 51
20 393 17 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2543 ยุบสภา [8] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2535 (27 กันยายน พ.ศ. 2539) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 19
ครม. 52 ครม. 53
21 500 6 มกราคม 2544 – 5 มกราคม 2548 ครบวาระ [9] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 20 เริ่มมี 2 แบบ คือ แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
ครม. 54
22 500 6 กุมภาพันธ์ 2548 – 24 กุมภาพันธ์ 2549 ยุบสภา[10] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 21
ครม. 55
23 480 23 ธันวาคม 2550 – 10 พฤษภาคม 2554 ยุบสภา [11] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 23
ครม. 57 ครม. 58 ครม. 59
24 500 3 กรกฎาคม 2554 – 9 ธันวาคม 2556 ยุบสภา [12] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 (3 มีนาคม พ.ศ. 2554) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 24
ครม. 60
25 500 24 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2566 ยุบสภา [13] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 26
ครม. 62
26 500 ລໍຖ້າປະກາດ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 27
ครม. 63
 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2519
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526
 3. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529
 4. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531
 5. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
 6. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538
 7. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539
 8. "พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2543" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-06-12. Retrieved 2023-05-16.
 9. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
 10. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549
 11. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
 12. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
 13. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566