ພຶດຊະຄະນິດພື້ນຖານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພຶດຊະຄະນິດພື້ນຖານ (ຄຳເຄົ້າ: ພຶຊຄນິຕພື້ນຖານ) ແມ່ນ ພຶດຊະຄະນິດຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ຖືກສອນໃຫ້ ນັກຮຽນໃນ ລະດັບມັດທະຍົມ, ອຸດົມ. ໃນຂະນະທີ່ ການຄຳນວນ ຈະມີແຕ່ ຕົວເລກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຄິດໄລ່ (ເຊັ່ນ +, −, ×, ÷) , ໃນຄະນິດສາດ ຈະມີການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍ (ເຊັ່ນ x ແລະ y, ຫຼື a ແລະ b) ເພື່ອສະແດງເຖິງ ໂຕເລກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຖືກເອີ້ນວ່າ ໂຕປ່ຽນ. ສິ່ງນີ້ ມີຜົນດີຢູ່ບ່ອນວ່າ:

 • ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ສະແດງ ຫຼັກເກນ (ເຊັ່ນ ສຳຫຼັບ ທຸກໆ a ແລະ b)ສົມຜົນ (ແລະ ອະສົມຜົນ) ແບບທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງແມ່ນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງ ການສຶກສາຄຸນລັກສະນະ ຂອງ ຈຳນວນຈິງ.
 • ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ອ້າງອີງເຖິງ ຈຳນວນ ທີ່ ຍັງບໍ່ຮູ້ (ໂຕລັບ).
 • ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ສຶກສາ ຄວາມສຳພັນ ຂອງ ປະລິມານ (ເຊັ່ນ "ຖ້າທ່ານຂາຍ x ປີ້, ຜົນກຳໄລ ທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຈະແມ່ນ ກີບ").

ຫຼັກເກນຄວາມທຽບເທົ່າ[ດັດແກ້]

 • ຖ້າ ແລະ , ສະນັ້ນ
 • ຖ້າ ສະນັ້ນ

ຫຼັກເກນອື່ນໆ[ດັດແກ້]

 • ຖ້າ ແລະ ສະນັ້ນ
  • ຖ້າ ສະນັ້ນ ສຳຫຼັບທຸກໆ c
 • ຖ້າ ແລະ ສະນັ້ນ =
  • ຖ້າ ສະນັ້ນ ສຳຫຼັບທຸກໆ c
 • ຖ້າ ແລະ ສະນັ້ນ
 • ຖ້າ ສະນັ້ນ ສຳຫຼັບທຸກໆ c
 • ຖ້າ ແລະ ສະນັ້ນ
 • ຖ້າ ແລະ ສະນັ້ນ

ຕົວຢ່າງ[ດັດແກ້]

ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງໂຕປ່ຽນ[ດັດແກ້]

ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ,

ຮູບຮ່າງຄຳຕອບ ແມ່ນ:

ສົມຜົນຂັ້ນສອງ[ດັດແກ້]

ax2 + bx + c = 0, ໃນນີ້ a ຕ່າງສູນ

ໃນນີ້ p = b/a ແລະ q = −c/a.