ອະສົມຜົນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອະສົມຜົນ ໝາຍເຖິງ ການປຽບທຽບສອງປະໂຫຍກຄະນິດສາດ ໂດຍຂັ້ນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍປຽບທຽບທາງຄະນິດສາດ ເຊັ່ນ : <; >; ≥; ≤ ຕົວຢ່າງ : 2x-3>0

       x<3+4x