ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ປ.ຈ. (ຝ່າຍໃນ)

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໝວດໝູ່ນີ້ສຳລັບສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນຈຸລະຈອມເກົ້າ ຊັ້ນປະຖົມຈຸລະຈອມເກົ້າ (ຝ່າຍໃນ) ສຳລັບສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນຈຸລະຈອມເກົ້າ ຊັ້ນອື່ນ ໃຊ້ໝວດໝູ່ ດັງຕໍ່ໄປນີ້

ຊັ້ນ ເພດ ຊື່ ໝວດໝູ່
ຊັ້ນທີ່ 1 (ຊັ້ນພິເສດ) ຊາຍ ປະຖົມຈຸລະຈອມເກົ້າວິເສດ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ປ.ຈ.ວ.
ຊັ້ນທີ່ 1 ຊາຍ ປະຖົມຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ປ.ຈ.(ຝ່າຍໜ້າ)
ຊັ້ນທີ່ 1 ແມ່ຍິງ ປະຖົມຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ປ.ຈ. (ຝ່າຍໃນ)
ຊັ້ນທີ່ 2 ຊາຍ ທຸຕິຍະຈຸລະຈອມເກົ້າວິເສດ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ທ.ຈ.ວ. (ຝ່າຍໜ້າ)
ຊັ້ນທີ່ 2 ແມ່ຍິງ ທຸຕິຍະຈຸລະຈອມເກົ້າວິເສດ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ທ.ຈ.ວ. (ຝ່າຍໃນ)
ຊັ້ນທີ່ 2 ຊາຍ ທຸຕິຍະຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ທ.ຈ. (ຝ່າຍໜ້າ)
ຊັ້ນທີ່ 2 ແມ່ຍິງ ທຸຕິຍະຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ທ.ຈ. (ຝ່າຍໃນ)
ຊັ້ນທີ່ 3 ຊາຍ ຕະຕິຍະຈຸລະຈອມເກົ້າວິເສດ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ຕ.ຈ.ວ.
ຊັ້ນທີ່ 3 ຊາຍ ຕະຕິຍະຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ຕ.ຈ. (ຝ່າຍໜ້າ)
ຊັ້ນທີ່ 3 ແມ່ຍິງ ຕະຕິຍະຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ຕ.ຈ. (ຝ່າຍໃນ)
ຊັ້ນທີ່ 3 ຊາຍ ຕະຕິຍານຸຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ຕ.ອ.ຈ.
ຊັ້ນທີ່ 4 ແມ່ຍິງ ຈະຕຸຕະຖະຈຸລະຈອມເກົ້າ ໝວດ:ສະມາຊິກເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ ຈ.ຈ.