Jump to content

ເສັ້ນໂຄ້ງບໍ່ຈຳແນກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເສັ້ນໂຄ້ງບໍ່ຈຳແນກ (ພາສາອັງກິດ: Indifference curve) ແມ່ນແນວຄວາມຄິດໃນ ເສດຖະສາດຈຸນລະພາກ ທີ່ ທຳການການສະແດງ ບັນດາ ການຊົມໃຊ້ ສິນຄ້າ ເປັນຈຳນວນ ໂດຍ ບັນດາເສັ້ນສະແດງ ທີ່ ລະດັບຄວາມພໍໃຈ ຫຼື ຄວາມມີປະໂຫຍດ ຕໍ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເທົ່າກັນ ໃນ ທຸກໆເມັດ ເທິງ ເສັ້ນສະແດງໃດໜຶ່ງ.


ຕົວຢ່າງເສັ້ນໂຄ້ງບໍ່ຈຳແນກ

[ດັດແກ້]
ຮູບ 1: ຕົວຢ່າງ ເສັ້ນໂຄ້ງບໍ່ຈຳແນກ 3 ເສັ້ນ
ຮູບ 2: 3 ເສັ້ນໂຄ້ງບໍ່ຈຳແນກ ຂອງ 2 ສິນຄ້າ X ແລະ Y ທີ່ແມ່ນສິນຄ້າທົດແທນສົມບູນ