Jump to content

ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງແມ່ນ ຄວາມໃຫຍ່ລວມ ຂອງ ໜ້າພຽງ ຂອງ ວັດຖຸ ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍໜ້າຂຶ້ນໄປ.

ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ[ດັດແກ້]

ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ (ຮູບຮ່າງສອງມິຕິ):
ຮູບຮ່າງ ສູດ ຕົວປ່ຽນ
ຮູບຈັດຕຸລັດ: s = ຄວາມຍາວຂອງຂ້າງໃດໜຶ່ງ
ຮູບສີ່ແຈສາກ: l = ຄວາມຍາວ, w = ຄວາມກ້ວາງ
ຮູບວົງມົນ: r = ລັດສະໝີ
ຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີ: P = ລວງຮອບ, a = ໄລຍະຫ່າງແຕ່ຈຸດໃຈກາງ ຫາ ຂ້າງໃດໜຶ່ງ
ຮູບສີ່ແຈຂະໜານ: B (ພື້ນ) = ຂ້າງໃດໜຶ່ງ, h (ຄວາມສູງ) = ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ເສັ້ນ ທີ່ ຂ້າງ B ນອນເທິງ
ຮູບຄາງໝູ: B ແລະ b = ລວງຍາວຂອງຂ້າງຂະໜານ, h = ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ ຂ້າງ ທີ່ ຂ້າງຂະໜານນອນຢູ່
ຮູບສາມແຈ (1): B = ຂ້າງໃດໜຶ່ງ, h = ໄລຍະຫ່າງຈາກ ຂ້າງ ທີ່ ຂ້າງ B ນອກຢູ່ ຫາ ແຈອື່ນ ຂອງ ຮູບສາມແຈ
ຮູບສາມແຈ (2)

(ສູດແຮຣອນ):

a, b ແລະ c = ແຕ່ລະຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ, p = ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລວງຮອບ, ຫຼື (a+b+c)/2


ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ(ຮູບຮ່າງສາມມິຕິ):
ຮູບຮ່າງ ສູດ ຕົວປ່ຽນ
ຮູບກັບສາກສະເໝີ: s = ລວງຍາວຂອງຂ້າງໃດໜຶ່ງ
ຮູບກັບສາກ: l = ລວງຍາວ, w = ລວງກວ້າງ, h = ລວງສູງ
ຮູບໜ່ວຍກົມ: r = ລັດສະໝີ
ຮູບທໍ່ກົມ: r = ລັດສະໝີຖານ, h = ລວງສູງ
ຮູບກະສວຍ: r = ລັດສະໝີຖານ, "h" = ລວງສູງ