ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງແມ່ນ ຄວາມໃຫຍ່ລວມ ຂອງ ໜ້າພຽງ ຂອງ ວັດຖຸ ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍໜ້າຂຶ້ນໄປ.

ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ[ດັດແກ້]

ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ (ຮູບຮ່າງສອງມິຕິ):
ຮູບຮ່າງ ສູດ ຕົວປ່ຽນ
ຮູບຈັດຕຸລັດ: s^2 s = ຄວາມຍາວຂອງຂ້າງໃດໜຶ່ງ
ຮູບສີ່ແຈສາກ: l \cdot w l = ຄວາມຍາວ, w = ຄວາມກ້ວາງ
ຮູບວົງມົນ: \pi \cdot r^2 r = ລັດສະໝີ
ຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີ: P \cdot a/2 P = ລວງຮອບ, a = ໄລຍະຫ່າງແຕ່ຈຸດໃຈກາງ ຫາ ຂ້າງໃດໜຶ່ງ
ຮູບສີ່ແຈຂະໜານ: B \cdot h B (ພື້ນ) = ຂ້າງໃດໜຶ່ງ, h (ຄວາມສູງ) = ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ເສັ້ນ ທີ່ ຂ້າງ B ນອນເທິງ
ຮູບຄາງໝູ: (B+b) \cdot h/2 B ແລະ b = ລວງຍາວຂອງຂ້າງຂະໜານ, h = ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ ຂ້າງ ທີ່ ຂ້າງຂະໜານນອນຢູ່
ຮູບສາມແຈ (1): B \cdot h/2 B = ຂ້າງໃດໜຶ່ງ, h = ໄລຍະຫ່າງຈາກ ຂ້າງ ທີ່ ຂ້າງ B ນອກຢູ່ ຫາ ແຈອື່ນ ຂອງ ຮູບສາມແຈ
ຮູບສາມແຈ (2)

(ສູດແຮຣອນ):

 \sqrt{[p \cdot (p-a) \cdot (p-b) \cdot (p-c)]} a, b ແລະ c = ແຕ່ລະຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ, p = ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລວງຮອບ, ຫຼື (a+b+c)/2


ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ(ຮູບຮ່າງສາມມິຕິ):
ຮູບຮ່າງ ສູດ ຕົວປ່ຽນ
ຮູບກັບສາກສະເໝີ: 6 \cdot s^2  s = ລວງຍາວຂອງຂ້າງໃດໜຶ່ງ
ຮູບກັບສາກ: 2 \cdot (l \cdot w + l \cdot h + w \cdot h) l = ລວງຍາວ, w = ລວງກວ້າງ, h = ລວງສູງ
ຮູບໜ່ວຍກົມ: 4 \cdot \pi \cdot r^2 r = ລັດສະໝີ
ຮູບທໍ່ກົມ: 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (h+r) r = ລັດສະໝີຖານ, h = ລວງສູງ
ຮູບກະສວຍ: \pi \cdot r \cdot [(r + \sqrt{(r^2+h^2)}] r = ລັດສະໝີຖານ, "h" = ລວງສູງ