ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນ ອັດຕາລາຄາ ທີ່ ຜູ້ກູ້ ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ກູ້ ໂດຍເປັນຄ່າຕອບແທນໃນການໃຊ້ເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຂອງຕົນເອງ. ໂດຍທົ່ວໄປ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຈະສະແດງເປັນ ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ ປີ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນ ເຄື່ອງມືສຳຄັນ ຂອງ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອ ດັດປັບຄ່າເສດຖະກິດອື່ນ ເຊັ່ນ ການລົງທຶນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ແລະ ອັດຕາຫວ່າງງານ.