Jump to content

ພັນທະບັດລັດຖະບານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ພັນທະບັດລັດຖະບານສະຫະລັດ: 1976 8% Treasury Note

ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ພັນທະບັດອະທິປະໄຕ ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງ ພັນທະບັດ ທີ່ ລັດຖະບານ ອອກໃຫ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະ . ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນປະກອບມີຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຈ່າຍ ດອກເບ້ຍ ແຕ່ລະໄລຍະ, ເອີ້ນວ່າ ການຈ່າຍເງິນຄູປອງ , ແລະຈ່າຍຄືນມູນຄ່າທີ່ກາໄວ້ ໃນວັນທີ ຄົບກຳນົດ .

ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຖືພັນທະບັດລົງທຶນ 20,000 ໂດລາ, ເອີ້ນວ່າມູນຄ່າທີ່ກາໄວ້ ຫຼື ເງິນຕົ້ນ, ເຂົ້າໃນພັນທະບັດລັດຖະບານ 10 ປີທີ່ມີຄູປອງ 10% ແຕ່ລະປີ; ລັດຖະບານຈະຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືພັນທະບັດດອກເບ້ຍ 10% ໃນແຕ່ລະປີ ແລະຈ່າຍຄືນເງິນຕົ້ນເດີມ 20,000 ໂດລາໃນວັນທີຄົບກຳນົດ (ເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກ 10 ປີ).