Jump to content

ຈຳນວນສົນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ຄະນິດສາດ, ຈຳນວນສົນ ແມ່ນ ຈຳນວນ ທີ່ມີຮູບແບບ

ໃນນີ້ a ແລະ b ແມ່ນ ຈຳນວນຈິງ ແລະ i ແມ່ນ ຈິນຕະນາຫົວໜ່ວຍ(ຈຳນວນສຳນຶກ) ທີ່ຖືກກຳໜົດ ໃຫ້ມີ ຄຸນລັກສະນະທີ່ວ່າ i 2 = −1. ຕົວຢ່າງ, 3 + 2i ແມ່ນ ຈຳນວນສົນ, ທີ່ ພາກສ່ວນຈິງ ເທົ່າກັບ 3 ແລະ ສຳປະສິດ ພາກສ່ວນຈິນຕະນາການ ເທົ່າກັບ 2.