Jump to content

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ (ພາສາອັງກິດ: Income statement) ແມ່ນ ໃບລາຍງານສັງລວມຄືນ ການປະກອບຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ ທີ່ ແມ່ນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ໃນປີໃດໜຶ່ງ.