Jump to content

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ການໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນ: ການສົ່ງ, ການຮັບ ຫຼື ການແຜ່ກະຈ່າຍ ເຄື່ອງໝາຍ, ສັນຍານ, ຮູບພາບ ແລະ ສຽງ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັນຂອງທຳມະຊາດໃດນຶ່ງ ໄປຕາມສາຍ, ຄື້ນວິທະຍຸ, ສາຍໄຍແກ້ວ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍລະບົບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.


 • ວິທະຍຸແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄື້ນວິທະຍຸ
 • ຄື້ນວິທະຍຸ ຫຼື ຄື້ນhertzian ແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຊື່ງມີຄວາມຖີ່ຕ່ຳກວ່າ 3000 GHz ລົງໄປ,ທີ່ແຜ່ກະຈ່າຍອອກໄປໃນອາກາດ ທີ່ວ່າງເປົ່າປັດສະຈາກສິ່ງນຳພາທຽມໃດໆ.
 • ວິທະຍຸສື່ສານແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນການໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ມີຄື້ນວິທະຍຸເປັນພາຫະນະ.

ຕາຕະລາງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ:

 • VLF 3 - 30 kHz
 • LF 30 - 300 kHz
 • MF 300 - 3000 kHz
 • HF 3 - 30 MHz
 • VHF 30 - 300 MHz
 • UHF 300 - 3000 MHz
 • SHF 3 - 30 GHz
 • EHF 30 - 300 GHz

ຍັງພັດທະນາ 300 - 3000 GHz


ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນວິທະຍຸ:

ໝາຍເຖິງ ຮອບວຽນ ການປ່ຽນແປງຂອງການສັ່ນໄກ່ວຂອງຄື້ນໃນ 1 ວິນາທີ ຊື່ງມີຫົວໜ່ວຍເປັນ Hertz ຫຼືຂຽນຫຍໍ້ແມ່ນ Hz ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຄື້ນທີ່ເກີດຂື້ນ 2 ຮອບຕໍ່ 1 ວິນາທີ ຈະມີຄ່າເທົ່າກັບ 2 Hz, ຖ້າເກີດຂື້ນ 10.000 ຮອບຕໍ່ 1 ວິນາທີ່ ຈະມີຄ່າເທົ່າກັບ 1 KHz ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ຫົວໜ່ວຍການນັບຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນວິທະຍຸ:

 • 1,000 Hz = 1 KHz (1 ພັນແຮັກ ເທົ່າກັບ 1 ກິໂລແຮັກ)
 • 1,000 KHz = 1 MHz (1 ພັນກິໂລແຮັກ ເທົ່າກັບ 1 ເມັກກາແຮັກ)
 • 1,000 MHz = 1 GHz (1 ພັນເມັກກາແຮັກ ເທົ່າກັບ 1 ຈິກາແຮັກ)

ຄວາມໄວໃນການເດີນທາງຂອງຄື້ນວິທະຍຸ:

ຄື້ນວິທະຍຸແມ່ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເປັນພຽງຊ່ວງນຶ່ງໃນສະເປັກຕຼັມ (Spectrum)ເທົ່ານັ້ນ ສາມາດເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າກັບແສງ ຫຼື ປະມານ 3 ຄູນກັບ 10 ກຳລັງ 8 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ

ໃນຄວາມເປັນຈິງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນໃນປະຈຸບັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນຕາມທຳມະຊາດ ໂດຍອາໃສຂະບວນການໜຽວນຳທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວໃນ ຫົວຂໍ້ ສົນທະນາ, ຊື່ງມີຂັ້ນຕອນຄືການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເປັນຄວາມຖີ່ຜ່ານ

ຂົດລວດຕົວນຳເປັນຈັ່ງຫວະຊ້ຳໆກັນ ຈາກນັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າກໍ່ຈະແຜ່ອອກຈາກຂົດລວດນັ້ນ ໂດຍຈະມີຄວາມເຂັ້ມສູງຂື້ນແລ້ວຄ່ອຍໆລຸດລົງໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມສະລັບກັນໄປຕາມກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າໄປ

ໃນຂົດ ລວດນັ້ນ ໂດຍມີລັກສະນະຄ່າຍຄືກັນກັບຮູບຂອງກະເບືອງມຸງຫຼັງຄາ ທີ່ເບິ່ງທາງຕັດ.

 ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ມີຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນສປປລາວ: ອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຫ່ງຊາດ


ສຳຄັນ[ດັດແກ້]

ຄື້ນວິທະຍຸມີປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງມະມຸດ?
ມະນຸດໄດ້ນຳເອົາຄຸນລັກຊະນະສະເພາະຂອງຄື້ນວິທະຍຸ ເຂົ້າມານຳໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ ໂດຍການປະຍຸກໃຊ້ ຄຸນລັກຊະນະເພາະ ຂອງຄື້ນວິທະຍຸ ທີ່ປະກອບມີ ຄຸນລັກຊະນະ ພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

 • ຄື້ນວິທະຍຸ ມີການສັ່ນໄກ່ວໄປຕາມລັກຊະນະຂອງການໄຫລຂອງກະແສໄຟຟ້າ ເຂົ້າໄປໃນຄົດລວດ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີການສັ່ນໄກ່ວໄປຕາມການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຊື່ງມີຈັ່ງຫວະຂອງການໄກ່ວ ຖີ່ຫລາຍ ຫລື ຖີ່ໜ້ອຍ
  ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ(ຂື້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າ: ຖ້າເຂັ້ມຫລາຍຈະມີຄວາມຖີ່ສູງ) ຈາກລັກຊະນະດັ່ງກ່າວມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກ່ວດັ່ງກ່າວ ອອກເປັນຍ່ານຄວາມຖີ່ ດັ່ງສະແດງໄວ້ໃນບົດຂ້າງເທິງນີ້
 • ຄື້ນວິທະຍຸ ມີການກະຈາຍຂອງ ທົ່ງແມ່ເຫລັກ ແລະ ທົ່ງໄຟຟ້າ ທີ່ມີທິດທາງ ການກະຈາຍ ຕັ້ງສາກກັນເປັນມູມ 90 ອົງສາ ຊື່ງເອີ້ນວ່າທົ່ງແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າ ສາມາດກະຈາຍອອກໄປໃນອາກາດ ແລະ ສາຍນຳຕ່າງໆໄດ້ ເອີ້ນວ່າ
  ສື່ຊັກນຳ ຫລື ຕົວກາງ(Media) ຈາກລັກຊະນະດັ່ງກ່າວມະນຸດໄດ້ຈັດແບ່ງຂົ້ວ ຂອງການກະຈາຍຄື້ນ ດັ່ງກ່າວອອກເປັນ ສອງຂົ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ທາງນອນ(Horizontal Polarization)ແລະ ທາງຕັ້ງ(Vertical Polarization).

ດູເພິ່ມ[ດັດແກ້]

ຄື້ນແມ່ເຫຼັກສົ່ງແລະຮັບແນວໃດ