ແບບຈຳລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ແບບຈຳລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ (ພາສາອັງກິດ: macroeconomic model) ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອ ຈຳລອງ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ ປະເທດ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນທີ່ນີ້​ ຈະໝາຍເຖິງ ທັງ ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ, ລາຍຮັບປະຊາກອນ, ລະດັບການຈ້າງງານ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະອື່ນໆ. ແບບຈຳລອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ສ່ວນຫຼາຍ ຈະຖືກໃຊ້ ເພື່ອ ການຄາດຄະເນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍ ທາງອົງກອນລັດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຕ່າງ ວ່າ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງ ທີ່ເປັນອົງປະກອບ ຂອງ ແບບຈຳລອງນັ້ນ ຈະມີການປ່ຽນແປງ ແນວໃດ ໃນແຕ່ລະ ກໍລະນີເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆ.