ແຊ່ມ ພົມຍົງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແຊ່ມ ພມຍງ ເປນສະມາຊິກຜຼ້ກ່ອການປະຕິວັດສະຫຍາມ ຄ.ສ. 1932 ແລະນັກການເມືອງໄທ