ເພດວິທະຍາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເພດສາດ ຫຼື ເພດວິທະຍາ ເປັນສະຫະສາຂາວິຊາທີ່ປະກອບດ້ວຍ: ຈິດຕະວິທະຍາ, ແພດສາດ, ສັງຄົມສາດ ແລະ ເພດສຶກສາ.


ເພດວິທະຍາຈະມີເນື້ອຫາເຊີງສັງຄົມ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາຫຼາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງເພດ ປັນຫາການເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ, ປັນຫາການຖືກຂົ່ມຂືນ, ຜູ້ຍິງທີ່ຖືກທາລຸນທາງເພດ, ໂດຍຜູ້ຮຽນວິຊານີ້ຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກວິຊາ: ຊີວະວິທະຍາ, ສະຖິຕິ, ຄຸນນະທຳ ແລະ ຈາລິຍະທຳ , ການໃຫ້ຄຳປຶກສາເຊີງຈິຕະວິທະຍາ, ທັດສະນະຄະຕິທາງດ້ານເພດສາດ.


ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ:[ແກ້ໄຂ]

- Sexology - Gender_studies - Sex_education - Psychology[ແກ້ໄຂ]