Jump to content

ອີແມລ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອີແມລ ແມ່ນການຂຽນ ສົ່ງ ຮັບ ຫຼື ຮັກສາຂໍ້ຄວາມຫລືຈົດຫມາຍ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈາກເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ຫາເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍເນັດຕ໌ເວີກ.

ຮູບແບບຂອງອີແມລ[ດັດແກ້]

ໝາຍເລກ ຫຼື ທີ່ຢູ່[ດັດແກ້]

ທີ່ຢູ່ອີແມລມີຮູບແບບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ກ່ອນເຄື່ອງຫມາຍ @ ແມ່ນຊື່ຜູ້ໃຊ້ອີແມລ
  • ຫລັງເຄື່ອງຫມາຍ @ ແມ່ນຊື່ເຂດເນັດຕ໌ເວີກຂອງຜູ້ໃຊ້ອີແມລ