Jump to content

ອາເດແອັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກົດເດຊົກຊີລີໂບນູກະເລອິກ (ຝຣັ່ງ: Acide désoxyribonucléique, ADN) ຫຼື ດີເອັນເອ (ອັງກິດ: Deoxyribonucleic acid - DNA) ເປັນກົດນູກະເລຍອີກອັນນຶ່ງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສິ່ງທີ່ເປັນແມ່ແບບທາງດ້ານກຳມະພັນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ແມ້ນກະທັ້ງເຊື້ອວີລຸດ ໂດຍໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ ADN ແມ່ນເຮັດການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບກຳມະພັນ.

ໂຄງສ້າງຂອງດີເອັນເອ.
ໂຄງສ້າງຂອງດີເອັນເອ.