Jump to content

ສະຖົານີໂທລະພາບສີກອງທັບບົກຊ່ອງ 7

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສະຖົານີໂທລະພາບສີກອງທັບບົກຊ່ອງ 7 ແມ່ນສະຖົານີໂທລະພາບສີແຫ່ງແຣກຊອງປະເທດໄທ ແລະຜູ້ນຳດ້ານລະຄົອນໂທລະພາບໄທຄູ່ກັບສະຖົານີວິດທະຍຸໂທລະພາບໄທທີວີສີຊ່ອງ 3 ກ່ອຕັ້ງເມື່ອ ຄ.ສ. 1967