Jump to content

ວິສະວະກຳໂລຊີຊີແອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ວິສະວະກຳໂລຊີຊີແອນ (ຝຣັ່ງ: génie logiciel) ຫຼື ວິສະວະກຳຊອບແວ (ອັງກິດ: software engineering) ເປັນຂະແໜງນື່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິສະວະກຳດ້ານໂລຊີຊີແອນ (ພາສາອັງກິດເອີ້ນ ຊອບແວ) ແມ່ນການໃຊ້ຂະບວນການທາງວິສະວະກຳເບີ່ງແຍງດູແລ ການຜະລິດ ຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມເກັບຄວາມຕ້ອງການ, ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງລະບົບ, ການອອກແບບ, ຂະບວນການພັດທະນາ, ການກວດສອບ, ການປະເມີນຜົນ, ການຕິດຕາມໂຄງການ, ການປະເມີນຕົ້ນທຶນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄປຈົນຮອດການຄິດລາຄາ ໂລຊີຊີແອນເປັນຕົ້ນ.

ວິສະວະກຳໂລຊີຊີແອນປະຍຸກຄວາມຮູ້ແລະເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານວິສະວະກຳສາດ ວິສະວະກຳອອກດີນາເຕີ ວິທະຍາການອອກດີນາເຕີ ການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ ແລະສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້ານຳກັນ ເພື່ອສ້າງໂລຊີຊີແອນທີ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກຕາມເປົ້າຫມາຍ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດ.

ວິສະວະກຳໂລຊີຊີແອນເປັນຂະແໜງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປະຈຸບັນ ໂລຊີຊີແອນມີຄວາມຊັບຊ້ອນເພີ່ມຂື້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີວິສະວະກຳທີ່ຈະຄວບຄຸມແລະດຳເນີນການຜະລິດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສະມາດວັດຜົນໄດ້ ແລະສາມາດກວດຫາຂໍ້ຜິດພາດພ້ອມສາເຫດໄດ້ ຢ່າງສະດວກແລະວ່ອງໄວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັງປຸງແກ້ໄຂໂລຊີຊີແອນຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນລະວ່າງການຜະລິດໄດ້.