ນິກາຍໂບດທູຈີຊັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ນິກາຍ ໂບດທູຈຶຊັດ)
Jump to navigation Jump to search

ນິກາຍໂບດທູຈີຊັດແປວ່າ ໂບດຂອງພະເຢຊູໂດຍແທ້ຈິງ ແມ່ນ ກຸ່ມຄວາມເຊື່ອທາງ ສາສະໜາຄິດ ເຊິ່ງແຕກຂະແໜງອອກມາຈາກຄິດຕະສາສະໜາ ນິກາຍໂປເຕດແຕນ ຕົ້ນສັງກັດຢູ່ ປະເທດຈີນ ໂດຍກຸ່ມເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ Pentecostal ເຊິ່ງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ ປັກກິ່ງ ປະເທດຈີນ ໃນປີ ຄ.ສ.໑໙໑໗.

ປະທານຂອງກຸ່ມ ທີ່ໄດ້ຈາກການເລືອກຕັ້ງຄົນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ ຫຼວງພໍ່ Yung-Ji Lin ກຸ່ມນີ້ມີຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາຫຼັກ ເຊິ່ງວ່າມີພະເຈົ້າພຽງອົງດຽວ ແລະ ເຊື່ອໃນຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ.

ຄຳສອນຫຼັກ ໑໐ ປະການ[ແກ້ໄຂ]

 1. ວິນຍານສັກສິດ: ການເວົ້າອັນແຈ່ມແຈ້ງ ສະແດງເຖິງຈິດວິນຍານອັນສັກສິດ ເປັນການຮັບຮອງ ທີ່ພວກເຮົາສືບທອດກັນມາເທິງອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນ.
 2. ພິທີລ້າງບາບ: ພິທີສີນລ້າງບາບ ຫຼືສີນຈຸ່ມ ເປັນການໃຫ້ສັດຕະຍາບານ ເພື່ອລົບລ້າງບາບ ແລະລິເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ ພິທີສີນລ້າງແດ່ ຕ້ອງເຮັດໃນສະຖານທີ່ເຊິ່ງມີນ້ຳຕາມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ແມ່ນ້ຳ ທະເລ ຫຼືນ້ຳພຸຕາມທຳມະຊາດ. ຜູ້ເຮັດພິທີນີ້ແລ້ວ ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບ ວິນຍານອັນສັກສິດ ເຊິ່ງເປັນສື່ລະຫວ່າງຜູ້ເຮັດພິທີ ແລະພະເຢຊູຄິດ ໃນການເຮັດພິທີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເຮັດພິທີ ຕ້ອງດຳລົງໃນນ້ຳໃຫ້ມິດ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຮອດຕີນ.
 3. ພິທີີລ້າງຕີນ: ພິທີຮັບເຂົ້າເປັນຄິສະສາສະນະຊົນແຫ່ງການຊຳລະຕີນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ນັ້ນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພະເຢຊູເຈົ້າ ແລ້ວຍັງຖືເປັນການຮັບໃຊ້ປະດຸດສິ່ງເຊິ່ງຢູ່ເປັນນິລັນດອນ ມີໄວ້ເຊິ່ງຄວາມຮັກ, ຄວາມສັກສິດ, ຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ການໃຫ້ອະໄພ ແລະການຮັບໃຊ້ ທຸກຄົນຜູ້ໄດ້ຮັບນ້ຳໃນ ພິທີຊຳລະບາບ ໃຫ້ຕີນຂອງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ຖືກຊຳລະໃນນາມຂອງພະຄິດ ການສຳລະລ້າງຕີນເຊິ່ງກັນແລະກັນນັ້ນ ບໍ່ວ່າເມື່ອໃດ ກໍ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງສົມຄວນ.
 4. ສິນມະຫາສະນິດ: ສີນມະຫາສະນິດ ແມ່ນພິທີສັກສິດໃນການລະເລິກຮອດການສິ້ນພະຊົນຂອງພະເຢຊູ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພະກາຍ ແລະພະໂລຫິດຂອງພະຄິດເຈົ້າ ແລະຢູ່ກັບພະອົງເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຊົ່ວນິລັນດອນ ແລະຢູ່ຈົນເຖິງມື້ຫຼ້າ ເຊິ່ງພິທີນີ້ຄວນຈັດຂຶ້ນເລື້ອຍ ໆ ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ພຽງເຂົ້າຈີ່ແລະນ້ຳອະງຸ່ນ.
 5. ມື້ບໍລິສຸດ: ມື້ບໍລິສຸດ, ມື້ທີ 7 ຂອງອາທິດ (ວັນເສົາ), ເປັນມື້ສັກສິດ, ໄດ້ຮັບພອນ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບໂດຍພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຖືກເຝົ້າເບິ່ງແຍງ ພາຍໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງແຫ່ງການດົນບັນດານ ແລະການໄຖ່ບາບຈາກພະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ງາມສະຫງ່າ ແລະດ້ວຍຄວາມຫວັງແຫ່ງການໄດ້ພັກຢ່າງນິລັນດອນຂອງຊີວິດເຊິ່ງເຂົ້າມາ.
 6. ພະເຢຊູ: ພະເຢຊູ ຜູ້ບັງເກີດຂຶ້ນເປັນເນື້ອໜັງ ສິ້ນພະຊົນເທິງໄມ້ກາງເຂນເພື່ອການໄຖ່ບາບ ແລະ ກັບຄືນຊີບໃນມື້ທີສາມ ແລ້ວສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ ຊົງເປັນຜູ້ໄຖ່ບາບພຽງໜຶ່ງດຽວ ຂອງ ມະນຸດຊາດ ເປັນ ຜູ້ສ້າງສະຫວັນ ແລະ ໂລກ ແລະ ເປັນ ພະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງໜຶ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
 7. ພະຄໍາພີ: ພະຄຳພີ (ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະພັນທະສັນຍາໃຫມ່) ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພະເຈົ້າ ເປັນຄຳພີແຫ່ງສັດຈະທຳ ແລະເປັນບັນທັດຖານໃນການດຳເນີນຊິວິດຂອງ ຊາວຄິດ.
 8. ການໄຖ່ບາບ: ດ້ວຍວ່າເຊິ່ງມະນຸດທັງຫລາຍລອດນັ້ນ ກໍ່ລອດໂດຍພະຄຸນໂດຍຄວາມເຊື່ອ ໂດຍທີ່ພະເຈົ້າຊົງເມດຕາປະທານໃຫ້ ເຈົ້າຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນໃນວິນຍານສັກສິດ ເພື່ອຊັກນຳໄປສູ່ຄວາມສັກສິດ ໃນການເທີດທູນພະເຈົ້າ ແລະ ໃນການຮັກເຫຼົ່າມະນຸດຊາດ.
 9. ໂບດ: ໂບດແຫ່ງພະເຢຊູອັນແທ້ຈິງເຊິ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພະເຢຊູ ຜ່ານ ວິນຍານສັກສິດໃນຊ່ວງແຫ່ງຝົນ ເປັນການບູລະນະກັບຄືນມາ ຂອງໂບດອັນແທ້ຈິງ.
 10. ການຕັດສິນຫຼ້າ: ການກັບມາເທື່ອທີສອງ ຂອງ ພະເຈົ້າ ພະເຈົ້າຈະລົງມາຈາກສະຫວັນໃນມື້ຫຼ້າ ເພື່ອພິພາກສາ: ຄົນດີຈະມີຊີວິດນິລັນ ສ່ວນຄົນຊົ່ວຈະຖືກລົງໂທດຕະຫຼອດການ.

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

 • ພະຄິດຕະທຳຄຳພີ ໂດຍ ສະມາຄົມພະຄິດຕະທຳໄທ

ເບິ່ງຕື່ມ[ແກ້ໄຂ]

Commons
ຄອມມອນສ໌ ມີຮູບແລະສື່ອື່ນ ໆ ກ່ຽວກັບ :
ນິກາຍໂບດທູຈີຊັດ