Jump to content

ນາໂນແມັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ນາໂນແມັດ ສັນຍາລັກ nm ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍຄວາມຍາວໃນລະບົບ SI. 1 nm = 0.001 µm = 0.000001 mm. ຄຳວ່າ ນາໂນ ຍັງຖືກໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍ ໃນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ ຄຳວ່າ ນາໂນເຕັກໂນໂລຊີ.

ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ
10−1 ເດຊີແມັດ dm 101 ເດກາແມັດ dam
10−2 ຊັງຕີແມັດ cm 102 ເຮັກໂຕແມັດ hm
10−3 ມິລີແມັດ mm 103 ກິໂລແມັດ km
10−6 ມິໂກຣແມັດ µm 106 ເມກາແມັດ Mm
10−9 ນາໂນແມັດ nm 109 ກິກາແມັດ Gm
10−12 ປິໂກແມັດ pm 1012 ເຕລາແມັດ Tm
10−15 ເຟັມໂຕແມັດ fm 1015 ເປຕາແມັດ Pm
10−18 ອັດໂຕແມັດ am 1018 ເອຊາແມັດ Em
10−21 ເຊັບໂຕແມັດ zm 1021 ເຊັດຕາແມັດ Zm
10−24 ຢົກໂຕແມັດ ym 1024 ຢອດຕາແມັດ Ym