ທຣານຊິສເຕີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ທຣານຊິສເຕີ(ພາສາອັງກິດ:Transistor)ແມ່ນອຸປກຮນ໌ສາຮກຶ່ງຕัວນຳທີ່ສາມາຮຖທຳຫນ້າທີ່ ຂຍາຍສัຢຢານໄຟຟ້າ ເປິດ/ປິດສัຢຢານໄຟຟ້າ ຄງຄ່າແຮງດัນໄຟຟ້າ ຫຮືອກລ້ຳສัຢຢານໄຟຟ້າ (modulate) ເປັນຕ້ນ ກາຮທຳງານຂອງທຮາສຊິສເຕອຮ໌ເປຮີຍບໄດ້ກัບວາລ໌ວທີ່ຖູກຄວບຄຸມດ້ວຍສัຢຢານໄຟຟ້າຂາເຂ້າ ເພື່ອປຮัບຂນາດກຮະແສໄຟຟ້າຂາອອກທີ່ມາຈາກແຫລ່ງຈ່າຍແຮງດັນ.