ຕຳລາ (ຄະນິດສາດ)

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຕົວຢ່າງເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາ
\begin{align}&\scriptstyle f \colon [-1,1.5] \to [-1,1.5] \\ &\textstyle x \mapsto \frac{(4x^3-6x^2+1)\sqrt{x+1}}{3-x}\end{align}

ຕຳລາຄະນິດສາດ ແມ່ນ ການສະແດງ ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສອງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນຂຶ້ນໄປ ໂດຍຈະປະກອບ ມີ ໂຕປ່ຽນຂຶ້ນກັບ(Dependent variable) ແລະ ໂຕປ່ຽນເອກະລາດ(Independent variable).

ຕຳລາ ສາມາດຖືກສະແດງ ໂດຍ ຫຼາຍໆຮູບແບບ ເຊັ່ນ : ໂດຍ ສູດ(formula), ເສັ້ນສະແດງ(Graph), ຂັ້ນຕອນວິທີ (algorithm). ໂດຍທົ່ວໄປ ຕຳລາຄະນິດສາດ ຈະໃຊ້ ໂຕອັກສອນ ƒ ສະແດງເປັນໂຕປ່ຽນຂຶ້ນກັບ ແລະ x ເປັນໂຕປ່ຽນເອກະລາດ ໃນຮູບແບບ ƒ(x).


ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]