ຕຳລາຊີອີເອັສ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຕຳລາຊີອີເອັສ (ຕຳລາ Constant Elasticity of Substitution (CES))ແມ່ນ ຕຳລາການຜະລິດ ຫຼື ຕຳລາຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນການທົດແທນຄົງທີ່. ມັກຖືກໃຊ້ເປັນ ຕຳລາທີ່ສອງໂຕອະທິບາຍຂຶ້ນໄປ ເຊັ່ນ ຕຳລາການຊົມໃຊ້ ທີ່ສັງລວມສອງປະເພດການຊົມໃຊ້, ຫຼື ຕຳລາການຜະລິດ ທີ່ສັງລວມສອງປັດໃຈເຂົ້າ ໃຫ້ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍເອກະພາບໃດໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ ຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງການທົດແທນ ຂອງ ສອງຫຼືຫຼາຍກວ່າ ໂຕອະທິບາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະ ເປັນຈຳນວນຄົງທີ່.

ຕຳລາການຜະລິດຊີອີເອັສ[ແກ້ໄຂ]

ໂດຍທີ່

 • = ຜົນຜະລິດ
 • = ຜະລິດຕະພາບປັດໃຈ
 • = ສຳປະສິດອັດຕາສ່ວນ
 • , = ປັດໃຈການຜະລິດພື້ນຖານ (ທຶນ ແລະ ແຮງງານ)
 • =
 • = = ຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງການທົດແທນ.


ຮູບແບບທົ່ວໄປ ຂອງ ຕຳລາການຜະລິດຊີອີເອັສ ແມ່ນ :

ໂດຍທີ່

 • = ຜົນຜະລິດ
 • = ຜະລິດຕະພາບປັດໃຈ
 • = ສຳປະສິດອັດຕາສ່ວນ
 • = ປັດໃຈການຜະລິດ (i = 1,2...n)
 • = ຄວາມຍືດຍຸ່ນການທົດແທນ.

ຕຳລາຜົນປະໂຫຍດຊີອີເອັສ[ແກ້ໄຂ]

ຖ້າ ປະເພດ ສິນຄ້າ , ການຊົມໃຊ້ສັງລວມ ສາມາດຖືກນິຍາມໄດ້ ໂດຍ ໂຕສັງລວມ CES:

ໃນນີ້, ແມ່ນສຳປະສິດອັດຕາສ່ວນ, ແລະ ແມ່ນ ຄວາມຍືດຍຸ່ນ ຂອງ ການທົດແທນ. ສະນັ້ນ ສິນຄ້າຈະ ແມ່ນ ສິນຄ້າທົດແທນແບບສົມບູນ ໃນກໍລະນີ ກ້າວໄປຫາອະສົງໄຂ ແລະ ຈະແມ່ນ ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແທນກັນບໍ່ໄດ້ແບບສົມບູນ ໃນ ກໍລະນີ . ໂຕສັງລວມຊີອີເອັສ ບາງເທື່ອກໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າ ໂຕສັງລວມອາມິງເຕິນ ດັ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງ ໃນ ທ່ານ ພອນ ອາມິນເຕິນ (1969).[໑]

ອ້າງອິງ[ແກ້ໄຂ]

 1. P.S. Armington (1969), A theory of demand for products distinguished by place of production. IMF Staff Papers (16), pp. 159-178.