Jump to content

ຈຳນວນຖ້ວນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ໂດຍທົ່ວໄປ ຈຳນວນຖ້ວນ ຈະຖືກສະແດງໂດຍ ເຄື່ອງໝາຍຂ້າງເທິງນີ້.

ຈຳນວນຖ້ວນ (ໃນພາສາລາແຕັງ integer ໝາຍເຖິງ ບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງ, ເຕັມ,​ ທັງໝົດ ).ຈຳນວນຖ້ວນ ປະກອບດ້ວຍ ຈຳນວນທຳມະຊາດບວກ (1, 2, 3, …), ຈຳນວນທຳມະຊາດລົບ (−1, −2, −3, ...) ແລະ ເລກສູນ.