Jump to content

ການຊົມໃຊ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ການຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ (resource). ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຊົມໃຊ້ ຂອງ ມະນຸດ ມີບົດບາດສຳຄັນ ທັງໃນ ເສດຖະສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າແລະບໍລິການເພື່ອນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດສ່ວນໂຕຫຼືພາຍໃນຄອບຄົວ. ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີຈຳນວນຫຼາຍທົ່ວປະເທດ. ບາງຄົນກໍຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກຊື້ຢ່າງມີລະບຽບແບບແຜນ ສາມາດໃຊ້ເງິນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ.