ການຊົມໃຊ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ການຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ (resource). ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຊົມໃຊ້ ຂອງ ມະນຸດ ມີບົດບາດສຳຄັນ ທັງໃນ ເສດຖະສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.