ໜີ້ຕ່າງປະເທດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

External debt (or ໜີ້ຕ່າງປະເທດ) ແມ່ນສ່ວນໜື່ງຂອງໜີ້ທັງໝົດໃນປະເທດເຊິ່ງເຈົ້າໜີ້ແມ່ນຕ່າງປະເທດຫລືນອກປະເທດ,ລູກໜີ້ອາດຈະເປັນລັດຖະບານ,ບໍລິສັດຫລືອົງການ,ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດນັ້ນ. ໜີ້ດັ່ງກ່າວຜູ່ທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ລວມທັງທະນາຄານການຄ້າເອກະຊົນ,ລັດຖະບານ,ຫລືສະຖາບັນທາງດ້ານການເງີນດັ່ງ IMF;ທະນາຄານໂລກ.