ໄອຍາການ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ. ຮອງໄອຍາການປະຊາ ຊົນສູງສຸດ ແມ່ນປະທານປະເທດເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫລື ປົດຕຳແໜ່ງຕາມການສະເໜີຂອງໄອຍາການປະຊາຊົນສູງ ສຸດ. ໄອຍາການປະຊາຊົນ ແລະ ຣອງໄອຍາການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນ, ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ, ໄອຍາການ ທະຫານ ແມ່ນໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລື ປົດຕຳແໜ່ງ.