Jump to content

ໂຄຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໂຄຍເປັນຄໍາຫຍາບທີ່ໃຊ້ອ້າງເຖິງອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຊາຍຫຼືສັດຕົວຜູ້.ໃນບາງກໍລະນີອາດມີການໃຊ້ຄໍາອື່ນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງເຊັ່ນ:"ລຶງຄະ","ອົງຄະຊາດ","ພວງສະຫວັນ","ຫໍາ"... ຄໍາວ່າໂຄຍນັ້ນຈະບໍ່ລວມໄຂ່ຫໍາເຂົ້າໄປນໍາ,ຈະເນັ້ນສະເພາະສ່ວນທີ່ເປັນແທັ່ງເປັນລໍາທີ່ເອົາໄວ້ສອດໄສ່ກັບອະໄວຍະວະເພດຍິງໃນເວລາມີເພດສໍາພັນກັນເທົ່ານັ້ນ. ລັກຊະນະທົ່ວໄປຂອງໂຄຍປະກອບດ້ວຍລໍາໂຄຍຫຼືແທັ່ງໂຄຍ,ໜັງຫຸ້ມປາຍໂຄຍ,ຫົວໂຄຍແລະຮູໂຄຍ.ແຕ່ໃນບາງວັດທະນະທໍານັ້ນພວກເຮົາຈະຕັດໜັງຫຸ້ມປາຍໂຄຍອອກເພື່ອໃຫ້ຫົວໂຄຍຂອງພວກເຂົາໂລ້ນແລະສາມາດຮັບສໍາພັດຕ່າງໆຈາກການຮ່ວມເພດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.ແຕ່ການຕັກໜັງຫຸ້ມປາຍໂຄຍອອກກັບເປັນອຸປະສັກໃນການຊ່ວຍຕົວເອງ,ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮູດໂຄຍຂອງພວກເຂົາແບບຈໍາກົກຈໍາປາຍໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຈັບທີ່ຫົວໂຄຍນັ້ນເອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໂຄຍໃນຂະນະທີ່ແຂັງໂຕແລະຕອນທີ່ຍັງບໍ່ແຂັງໂຕນັ້ນຈະມີຂະໜາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍແຕ່ວ່າກໍ່ຍັງມີບາງຄົນທີ່ຂະໜາດຕອນແຂັງແລະຕອນບໍ່ແຂັງນັ້ນບໍ່ແຕກຕ່າງກັນປານໃດ.ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສຸດທ້າຍແລ້ວຂະໜາດກໍ່ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃນການສືບພັນເພາະບໍ່ວ່າຈະນ້ອຍໃຫຍ່ສັ້ນຍາວເທົ່າໃດກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງມີລູກໄດ້ໝົດຖ້າວ່າຄົນໆນັ້ນບໍ່ເປັນໝັນ.