ເມືອງສຳພັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

1. ສະພາບລວມຂອງເມືອງສຳພັນ. ເມືອງສຳພັນຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກ ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າອູ ເຊິ່ງເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 197 ກມ ຕິດກັບ 4 ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ບຸນໃຕ້, ໃໝ່ ແລະ ເມືອງແຢ ແຫ່ງ ສ ສ ຫວຽດນາມ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2,604.45 ກມ2 ຫຼື 260.445 ເຮັກຕາ. ເມືອງສຳພັນເປັນເມືອງພູດອຍທີ່ທຸກຍາກ, ມີເນື້ອທີ່ພູດອຍກວມເຖິງ 100% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວເມືອງ,ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ດໍາລົງຊິວິດ ຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ກະແຈກກະຈາຍ ອາຊີບບໍ່ທັນໜັ້ນຄົງຖາວອນ.

   ເມືອງສຳພັນ ປະກອບດ້ວຍ 69 ບ້ານ, ມີ 10 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 3.948 ຄົວເຮືອນ, ມີ 5.013 ຄອບຄົວ,  ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 24.328 ຄົນ, ຍິງ 12.064 ຄົນ. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລັ່ຍຂອງປະຊາກອນພາຍໃນເມືອງແມ່ນປະມານ 3% ຕໍ່ປີ, ພາຍໃນເມືອງປະກອບດ້ວຍ 6 ເຜົ່າ, ໃນນີ້ : ເຜົ່າລາວລຸ່ມກວມ 6,40%, ເຜົ່າກຶມມຸ ກວມ 31,40%, ເຜົ່າອາຄາກວມ 44,32%, ເຜົ່າມົ້ງກວມ 11,39%, ພູນ້ອຍກວມ 4,98% ແລະ ເຜົ່າສີລາກວມ1,51%.
   - ສະພາບຄວາມທຸກຍາກທົວເມືອງຍັງມີຈໍານວນບ້ານທຸກມີ 51 ບ້ານ ກວມ 73,91%, ຈຳນວນຄອບຄົວທຸກ 1.993 ຄອບຄົວ ກວມ 39,76%,ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລະບົບຕາຂ່າຍ 14 ບ້ານ ກວມ 20,29%, 775 ຄົວເຮືອນ ກວມ 19,63%.ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງລົດທຽວໄດ້ 2 ລະດູ 35 ບ້ານ ກວມ 50,72%, ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ລະດູດຽວ 29 ບ້ານ ກວມ 42,03% ແລະ ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ 5 ບ້ານ ກວມ 7,25% ທົ່ວເມືອງສຳພັນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດມີລະບົບຄຸ້ມຄອງຈຳນວນ 2 ບ້ານ, ກວມ 2,90%, ມີ 232 ຄອບຄົວ
   - ສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 2 ບ້ານ ກວມ 2,90%.
   - ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຫຼືລວມຍອດຜົນພະລິດສະເລ່ຍ 9,29% ລາຍຮັບສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 696 ໂດລາສະຫາລັດ.
   - ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ( ODA ), ມູນຄ່າ 33,14 ຕື້ກີບ, ກວມ 22,59% ຂອງການລົງທຶນທົ່ວເມືອງ.
   - ທົ່ວເມືອງ ມີຫົວໜ່ວຍທະນາຄານນະໂຍບາຍ 1 ແຫ່ງ.ມີໜ້າທີປ່ອຍແຕ່ເງິນກູ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການດ້ານອື່ນໆ.

ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າເມືອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ວາງວິໃສທັດແລະກຳນົດຍຸດທະສາດໄວ້ຄື: 1. ວິໄສທັດລວມຄື: ສ້າງເມືອງສຳພັນໃຫ້ເປັນເມືອງທີ່ໜ້າຢູ່ ຄູ່ທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ.

   ຮອດປີ 2019 ຕ້ອງພັດທະນາເມືອງສຳພັນ ສາມາດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດມີການຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ-ຍຸຕິທຳ, ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາເມືອງສຳພັນ ດ້ວຍລະບົບກະສິກຳເນີນສູງ ແບບປະສົມປະສານ ຕິດພັນກັບການປະມົງ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ, ປະຫັວດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ.

2. ຈຸດອ່ອນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ. ເນື້ອທີ່ເມືອງສ່ວນຫຼາຍເປັນເຂດພູດອຍ ຄ້ອຍຊັນ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ,ເຊີ່ງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ບຸກຄະລະກອນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ສີມືແຮງງານຂອງປະຊາກອນຍັງຕໍ່າ, ລະບອບ-ລະບຽບ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ການຄຸ່ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍດໍາລົງຊີວິດກະແຈກກະຈາຍ ມີບາງເຜົ່າຍຶດຖືຮີດຄອງປະເພນີທີ່ຫລ້າຫລັງ, ພື້ນຖານການຜະລິດອາໃສທໍາມະຊາດ. ໃນນີ້ບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງເມືອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນແມ່ນ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ້າ ຍັງກ່ວມເປີເຊັນສູງຫຼາຍ, ຮາກຖານ ແລະ ຕົວເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົ່າທີ່ຄວນ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ອິກຢ່າງໜຶ່ງວ່າການພັດທະນາແມ່ນຍັງຊາຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ເມືອງອື່ນໆ ຈຶ່ງເປັນສາຍເຫດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານອອກຊູ່ເມືອງອື່ນຫຼາຍຂື້ນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວເມືອງພວກເຮົາໄດ້ວາງ 2 ສອງຍຸດທະສາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຄື: - ສຸມໃສ່ສ້າງຮາກຖານໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີອາຊີບມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ ເພື່ອຍູ້ແຮງພັດທະນາລະ ບົບການເມືອງຢູ່ຮາກຖານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະ ສະມາຊິດພັກ ໜ່ວຍພັກ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. - ສຸ່ໃສ່ສ້າງຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະເທດສະບານເມືອງ ໃຫ້ເປັນໃຈການດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳ ພັດທະນາທຸກດ້ານຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີການຄຸ່ມຄອງດ້ວຍລະບຽບ.ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອດືງດູດຄົນເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ປະຈຸບັນຄົນຢູ່ໃນຕົວເມືອງຍັງມີໜ່ອຍຢູ່.

3. ເພື່ອຮັບປະກັນບັນລຸ 2 ໜ້າທີຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ເມືອງພວກເຮົາມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: 

ເມືອງສຳພັນ ມີສາຍນ້ຳອູໄຫລຜ່ານ ມາຈາກເມືອງຜົ້ງສາລີ ລົງສູ່ເມືອງຂວາ ເຖີງແຂວງຫລວງພະບາງ, ມີເສັ້ນ ທາງເຊື່ຶອມຕໍ່ໃສ່ເມືອງຂວາ, ເມືອງໃໝ່ອອກສູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ອຸດົມສົມບູນເຊັ່ນ: ດິນເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການປູກຟັງ-ລ້ຽງສັດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ມີເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຫຼາຍສະນິດ, ມີບໍ່ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳຫຼາຍສາຍທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ, ດ້ານກະສິກຳ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ, ມີຫລາຍຊົນເຜົ່າທີ່ມີຮີດຄອງປະເພນີວິທີດຳລົງຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ສາມາດພັດທະນາເປັນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນໃນອະນາຄົດ ນອກນີ້; ເມືອງສຳພັນຍັງມີຖ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຈາກທີ່ເຄີຍເປັນເມືອງທາງຕັນ ສອກຫຼິກ ແຕ່ກໍ່ສາມາດພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງຜ່ານທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທາງວົງແຫວນທີ່ສ່ວຍງາມຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ມີທາງເລືອກເສັ້ນໃໝ່ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນຍຸດທະສາດເຊື່ອມຍົງທີ່ດີທີ່ສຸດ ລະຫ່ວາງປະເທດເຊັ່ນ: ອອກສູ່ ສປຈີນ, ສສຫວຽດນາມ, ລະຫ່ວາງແຂວງເຊັ່ນ:ອອກສູ່ຫຼວງພະບາງ ເສັັ້ນທາງປາກບຸດ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ບັນດາເມືອງເຊັ່ນ: ທິດເໜືອ: ຜົ້ງສາລີ, ບຸນເໜືອ, ເຖີງຍອດອູ, ທິດໄຕ້: ເມືອງຂວາ, ເມືອງໃໝ່. 4. ບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ຮອດປີ 2019. ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ໄດ້ມີການກໍານົດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເລັ່ງໃສ່ 5 ດ້ານຄື : (1) ການຜະລິດກະສິກໍາເຂດເນີນສູງ, (2) ການປະມົງ, (3) ການບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວຕາມແຄມເຂື່ອນນໍ້າອູ, ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ທ່ອງທ່ຽວປະຫັວດ ແລະ ວັດທະນະທຳ, (4) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, (5) ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. • £¾©Ï¾¨¦øɧö­ªí­ªð ¢º¤Á°­¡¾­ໃນຕໍ່ໜ້າ. + -©É¾­-À¦©«½¡ò©´½¹¾-²¾¡.

  ¦øÉ-§ö­-À»ñ©-ùÉ-ºñ©ª¾-¡¾­-Àªó®-ªຂອງລວມຍອດຜົນຜະລິດ¦½-ÀìȨ®Ò-ùÉ-¹ì÷© 10,56% ªÒ-¯ó, í-­˜­: ¡½-¦ò-¡¿Œ¯È¾-Ä´É-À²†´-¢›­¦½-ÀìȨ 9,08%, º÷©¦¾¹½¡¿Œ¹ñ©«½¡¿-À²†´-¢›­¦½-ÀìȨ 16,80% -Áì½ ¡¾­-®ðìò¡¾­-À²†´-¢›­¦½-ÀìȨ 15,44%. »º©-¯ó 2019 ´ø­-£È¾

ຜົນຜະລິດùÉ-®ñ­ລຸ 172,69 ªœ¡óບ, ¦½-ÀìȨªÒ-¹ö¸-£ö­-ùÉ-Ä©É 824 -©-ì¾-¦½¹½-ìñ©, -£¤-¯½¡º®-À¦©«½¡ò©¡½-¦ò¡¿Œ¯È¾-Ä´É ¡¸´ 74,12%, º÷©-¦¾-¹½¡¿Œ¹ñ©«½¡¿- ¡¸´ 3,95% -Áì½ ¡¾­-®ðìò¡¾­ -¡¸´ 21,93%. + ດ້ານການລົງທຶນ. À²ˆº-»ñ®-¯½¡ñ­- ùÉ-ລວມຍອດຜົນຜະລິດ¢½¹¨¾¨ªö¸-µÈ¾¤-ªÒÀ­ˆº¤ ©¨-¦½-ÀìȨ 10,56% ªÒ-¯ó, £¾©-£½-À­-£¸¾´-ªÉº¤¡¾­-ìö¤êô­-êñ¤-Ïö©- À²ˆº-»ñ®-çÉ-¡¾­-²ñ©ê½­¾Ã­-Á°­ 5 ¯ó £˜¤êó II ( 2015Œ2019 ) -Á´È­-¯½´¾­ 351,36 ªœ¡ó®, -í-­˜­ ¡¾­-ìö¤êô­-¥¾¡ແຫ່ລ¤¤ö®¯½´¾­ຂອງລັດ ¡¸´ 67,17%- -Àꉾ-¡ñ® 236 ªœ¡ó®, ¡¾­ຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ- -¡¸´ 8,61% -Àꉾ-¡ñ® 30,24 ªœ¡ó®, ¡¾­-ìö¤êô­-Àº¡½-§ö­-²¾¨-í -Áì½ ªÈ¾¤¯½-Àê© -¡¸´ 12,04% -Àꉾ-¡ñ® 42,31 ªœ¡ó® -Áì½ ¡¾­-ìö¤êô­-¢º¤-¯½§¾§ö­-(-¦ò­-À§ˆº-ê½­¾£¾­) -¡¸´ 12,18% Àꉾ-¡ñ® 42,81 ªœ¡ó®. + ¢ö¤-À¢©-ການຜະລິດ. Œ ¦øÉ-§ö­-°½ìò©-¦½®¼¤-º¾¹¾­ -ùÉ-Ä©É 7.321 -ª­, -í-­˜­ :- À¢í¾ 5.218 ª­, §š­Œ¯¾ 1.248 -ª­, -Ä´É-ùÉ-Ͼ¡Œ²õ©-°ñ¡-ªÈ¾¤Å 382 -ª­ -Áì½ ²õ©-꾩-Á¯É¤ 473 -ª­, ເນື້ອທີ່ປູກພືດອຸດສາຫະກຳ, ພືດທາດແປ້ງ, ພືດທັນຍາຫານ, ພືດຜັກ-ໄມ້ໃຫ້ໝາກເປັນສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 5.480 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິກດໃຫ້ໄດ້ 6.798 ໂຕນ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃຫ້ຍືນຍົງ, ¦øÉ-§ö­-ùÉ-ບັນລຸÀ­œºê†-¯È¾-¯ö¡-¹÷É´- 67% ¢º¤-À­œºê†-ꉸເມືອງ ຂະຫຍາຍຝູງສັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຮອດປີ 2019 ໃຫ້ມີຄວາຍ 3.637 ໂຕ, ງົວ 7.845 ໂຕ, ແບ້ 1.832 ໂຕ, ໝູ 29.323 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 115.218 ໂຕ, ¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-§ö­-ì½-¯½ê¾­ê†´óÁìɸ ùɭ¿Ã§ÉÀªñ´-¯½¦ò©-êò°ö­ Áì½ -¦õ®ªÒ¡Ò¦É¾¤-ÃÏÈ-¥¿­¸­-·¤ ê†À¹ñ­¸È¾ ´ó£¸¾´¥¿-À¯ñ­. Œ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ ແຮງຕໍ່າ 0,4 ກິໂລໂວນ ໄປຫາບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຕ່າຂ່າຍໄຟຟ້າ ຄື : ກຸ່ມຫາດງາໃຕ້, ກຸ່ມນໍ້າຮາງ, ກຸ່ມແສນຄໍາ, ກຸ່ມເອີປາ ແລະ ກຸ່ມບ້ານເມືອງຮຸນ. ຮອດປີ 2019 ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ ໃຫ້ບັນລຸ 65% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທົ່ວເມືອງ, ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະໄຟຟ້ານຳ້ຢອດຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄປເຖິງ. Œ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບຸກຄົນ-ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈມາລົງທຶນໃນການສຳຫຼວດ-ຊອກຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນ ຢູ່ ບ້ານນໍ້າຮາງ ແລະ ບ້ານນໍ້າກີ່. ຮອດປີ 2019 ຈຳນວນຫົວໜ່ວຍຂຸດຄົ້ນຫີນພູ-ຫີນຂົບ ໃຫ້ມີ 2 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຂຸດຄົ້ນແຮ່-ຊາຍ ໃຫ້ມີ 2 ຫົວໜ່ວຍ. + ¢ö¤-À¢©-ບໍລິການ. Œ -ສືບຕໍ່ບູລະນະປົກປັກຮັກສາ ເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງເມືອງ ແລະ ທາງຊົນນະບົດ. ຮອດປີ 2019 ຈໍານວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ ສອງລະດູໃຫ້ບັນລຸ 81,15% ແລະ ທຽວໄດ້ລະດູດຽວໃຫ້ຍັງເຫລືອ 18,85% ຂອງຈໍານວນບ້ານທົ່ວເມືຶອງ, ຕັດຜັງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຜັງບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ສຳເລັດ 28,98% ຂອງຈຳນວນບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາໃນເທດສະບານເມືອງ ໃຫ້ບັນລຸ 2 ບ້ານ ກວມ 2,90% ຂອງຈຳນວນບ້ານທົ່ວເມືອງ, ຄອບຄົວໄດ້ຊົມໃຊ້ນຳ້ປະປາໃຫ້ໄດ້ 332 ຄອບຄົວ, ກວມ 6,63% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທົ່ວເມືອງ. Œ À²†-´ê½¸òó ¡¾­-£÷É´£º¤ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຄ້າ-ການບໍລິການ- ùÉ-«õ¡ªÉº¤-ª¾´-ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨. ຮອດປີ 2019 ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຈໍລະຈອນການຄ້າພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸ 52,79 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ມູນຄ່າຊື້ເຂົ້າ 22,52 ຕື້ກີບ ແລະ ຂາຍອອກ 30,27 ຕື້ກີບ, ຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດການຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ 150 ທະບຽນ. Œ ¦øÉ-§ö­-¢÷©-£í­-쾨-»ñ®-²¾¨-í-ເມືອງ- ª¾´-¥÷©-²ò-À¦©, -êȾ-Á»¤-®‰´-§Éº­- ùÉ-ບັນລຸ 5,12 ຕື້ກີບ, ສຳລັບລາຍຈ່າຍຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 83,16 ຕື້ກີບ, ¢¾©-©÷­-¤ö®¯½´¾­- ®Ò-ùÉ-À¡ó­ 78,04 ຕື້ກີບ. - ປະສານສົມທົບສາຍຕັ້ງ ເພື່ອສູ້ຊົນສ້າງຕັ້ງທະນະຄານທຸລະກິດ ຮັບຝາກເງິນ ແລະ ¦½Îº¤¦ò­À§ˆº ແກ່ການຜະລິດທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ຮອດປີ 2019 ທະນາຄານນະໂຍບາຍໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງ ສຳພັນ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ບັນລຸ 42,81 ªœ¡ó®. Œ ©ô¤-©ø© -Áì½ ¦÷´-Á¹-ìȤêô­- À²ˆº-²ñ©ê½-­¾²œ­«¾­- £¤-ìȾ¤¡¾­êȺ¤êȼ¸ -À¯ñ­ªí­-Á´È­ -¡¾­-¦É¾¤-À¦˜­ê¾¤-À¢í¾-Á¹ìȤêȺ¤-êȼ¸, ²ñ©ê½­¾-Á¹-ìȤêȺ¤-êȼ¸-ê¿-´½-§¾©, ປະຫວັດ ສາດ ແລະ¸ñ©ê½­½ê¿-®ñ­©¾-À°‰¾ ùÉ-À¯ñ­»ø®-¯½-ê¿-¢›­, »º©-¯ó 2019 ©ô¤-©ø©-­ñ¡-êȺ¤-êȼ¸-ùÉ-Ä©É-¯½´¾­ 5 ²ñ­-ເທື່ອ-£ö­, -¦É¾¤-쾨-»ñ®-Ä©É-¯½´¾­ 0,13 -ìɾ­¡¸È¾-©-ì¾-¦½-¹¾-ìñ© Áì½ສ້າງໃຫ້¡¾¨À¯ñ­Á¹ìȤ쾨»ñ® ê†Ï˜­£ö¤Ã­º½­¾£ö©. + ¢ö¤-À¢©-ວັດທະນະທຳ-¦ñ¤£ö´. Œ ¦øÉ-§ö­-¹ì÷©°Èº­-ºñ©ª¾-¦È¸­£ö­-ê÷¡-¨¾¡ ùÉ-¨ñ¤-À¹ìõºªÔ-¡¸È¾ 32,29%, ຄອບ£ö¸--ê÷¡¨¾¡ ùɨñ¤À¹ìõºªÔ¡¸È¾ 41,81% Áì½ ®É¾­-ê÷¡-¨¾¡ -ùÉ-¨ñ¤-À¹ìõºªÔ-¡¸È¾ 49,02% -í-¯ó 2019. Œ ¦øÉ-§ö­-À»ñ©-ùÉ-ºñ©ª¾-À¢í¾-»¼­-º½­÷-®¾­- ®ñ­ì÷ 42%, ºñ©ª¾-À¢í¾-»¼­-¦÷©êò-§˜­¯½«ö´-ùÉ-Ä©É 98%, ºñ©ª¾-¡¾­-À¢í¾-»¼­--´ñ©ê½¨ö´-ªí­-ùÉ-Ä©É 75% -Áì½ ´ñ©ê½¨ö´-¯¾¨ 55%, ºñ©ª¾-¡¾­-»øÉ-Îñ¤¦õ-¢º¤-°øÉ-ù¨È í-À¡­-º¾¨÷ 15Œ24 ¯ó -ùÉ-Ä©É 98% ແລະ í-À¡­-º¾¨÷ 15Œ40 ¯ó -ùÉ-Ä©É 98,50%. Œ ລະດົມຊຸກຍູ້ຂະບອນການເຄືອນໄຫວ ກິລາຂອງມະຊົນໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງກັນແຂ່ງຂັນໃນວັນບຸນງານສຳຄັນຂອງຊາດ. Œ ºñ©ª¾-¦È¸­-¯½§¾¡º­-§ö´-çÉ-­Õ-ລິນ-ນ້ຳ¦½º¾©- ùÉ-Ä©É 95% -Áì½ ºñ©ª¾-¦È¸­-§ö´ çÉ-¸ò©«È¾¨- ùÉ-Ä©É 60% ¢º¤-¥¿­-¸­¯½§¾¡º­-ꉸ-ເມືອ¤, ºñ--©ª¾-¡¾­-ª¾¨-¢º¤-Á´ÈùÉ-¨ñ¤ ÀÍõº 135 £ö­ -ªÒ-À©ñ¡-À¡ó©-ÃÏÈꆴó-§ó¸ò© 100.000 £ö­, º¾¨÷-¨õ­-¦½-Àìú¨ໃຫ້ບັນລຸ 64 ¯ó. Œ ຮອດປີ 2019 ¦øÉ-§ö­-¦É¾¤-®É¾­-¸ñ©ê½­½ê¿ -ùÉ-Ä©É- 20 ®É¾­; ¦É¾¤-£º®£ö¸¸ñ©ê½­½ ê¿- ùÉ-Ä©É- 1.245 £º®£ö¸, ¢½¹¨¾¨-ª¾ÎȾ¤-Âêì½-¢Ȥ-į-À«ò¤-ທຸກ®É¾­ -Áì½ ¡÷È´-®É¾­-²ñ© ê½­¾. - ª˜¤Îɾ-¯½ªò-®ñ©-­½-¨®¾¨-¦ñ¤£ö´Œ¦ö¤-À£¾½¢º¤-²ñ¡ Áì½ìñ©Ã¹É-ꉸ-À«ò¤- Àºö¾- Ã¥-æÈ-²ñ©ê½­¾-¦ó´õ-Á»¤-¤¾­ -¢º¤-¯½§¾§ö­-®ñ­©¾-À°‰¾Ã¹É-¦ø¤-¢›­ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. Œ ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ກ້ວາງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບມາດຖານຂອງສິນຄ້າ, ຜົນຜະລິດກະສິກຳ, ເອົາໃຈໃສ່ລົງກວດກາການນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກ-ຊັ່ງຜອງຕ່າງໆ. Œ- À²†´-꽸ó-§š­¿, §÷¡¨øÉ-¡¾­¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á°­-¤¾­-£÷É´-£º¤ -¦…¤-Á¸©-ìɺ´-»º® ©É¾­, »ñ¡¦¾Ä©É-¦½²¾®-Á¸©-ìɺ´, £¸¾´-º÷©ö´¦ö´-®ø­- ¢º¤-§ñ®²½¨¾¡º­-ê¿-´½-§¾©-À§„­ : ©ò­, ­Õ, ¯È¾-Ä´É, ®Ò-Á»È -Áì½ §ó¸½-­¾Å-²ñ­ -À²ˆº-®ñ­ì÷-¡¾­-²ñ©ê½­¾-Á®®-¨õ­-¨ö¤,

 1. REDIRECT Target page name