ເນັຕເວີກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ເນັຕເວີກ(Computer Network) ຫລື ຄອມພິວເຕີຣ໌ເນັຕເວີກ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຣ໌ເຂົ້າໃສ່ກັນ.ເນັຕເວີກສາມາດແບ່ງປະເພດຕາມຄຸນລັກສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນບົດຄວາມນີ້ ຈະອະທິບາຍ ພາບລວມຂອງບາງ ຊະນິດ, ໝວດໝູ່, ແລະ ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງເນັຕເວີກ.

ແນະນຳ[ດັດແກ້]

ຄອມພິວເຕີຣ໌ເນັຕເວີກແມ່ນກູ່ມຄອມພິວເຕີຣ໌ແລະອຸບປະກອນ ທີ່ເຊືອມຕໍ່ເຊີງກັນແລະກັນ. ໂດຍອາໄສເນັຕເວີກ ບັນດາຄອມພິວເຕີຣ໌ຈະສາມາດຕິດຕໍ່ສຶສານ, ແບ່ງ ປັນຂໍ້ມູນແລະສັບພະຍາກອນ.

ຂະຫນາດຂອງເນັຕເວີກ[ດັດແກ້]

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດສະເພາະ (LAN)[ດັດແກ້]

ໂຕຢ່າງເນັຕເວີກ(LAN)ຂອງຫ້ອງສະຫມຸດ

ແມ່ນເນັຕເວີກໃນບໍລິເວນເຂດໃນເຮືອນ, ຫ້ອງການ, ຫລື ພາຍໃນຕຶກ.

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດເມືອງ (MAN)[ດັດແກ້]

ແມ່ນເນັຕເວີກໃນບໍລິເວນເຂດພາຍໃນເມືອງ.

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດກວ້າງ (WAN)[ດັດແກ້]

ແມ່ນເນັຕເວີຣ໌ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງພາຍໃນປະເທດດຽວກັນ ຫລື ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງໃນປະເທດຕ່າງກັນ.

ອິນເຕີຣ໌ເນັຕເວີກ[ດັດແກ້]

ອິນເຕີເນັຕເວີກ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ ເນັຕເວີຣ໌ ກັບ ເນັຕເວີຣ໌ ເຂົ້າໃສ່ກັນ, ໂຕຢ່າງແມ່ນ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣ໌ເນັຕ.

ຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກ[ດັດແກ້]

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບມີສາຍ

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບມີສາຍແມ່ນຜ່ານສາຍນໍາສົ່ງຄື:

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບບໍ່ມີສາຍ

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບບໍ່ມີສາຍແມ່ນຜ່ານຄື້ນຄື:

ອຸປະກອນຂອງເນັຕເວີກ[ດັດແກ້]

ເຣົາເຕີຣ໌ CRS-1 ຂອງບໍລິສັດ ຊິສໂກ ສິສເຕັມສ໌

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ[ດັດແກ້]