Jump to content

ເຈ້ຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເຈ້ຍ

ເຈ້ຍ ແມ່ນສິ່ງຂອງວັດຖຸອັນສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອການຈົດບັນທຶກ. ມີຄວາມເປັນມາດົນນານ. ເຊື່ອຖືກັນວ່າມີການໝູນໃຊ້ເຈ້ຍເທື່ອທຳອິດ ໂດຍຜູ້ຄົນເອຢິບແລະຜູ້ຄົນຈີນຕັ້ງແຕ່ບູຮານ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ເຈ້ຍໃນຍາມແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການຈົດບັນທຶກຢ່າງດຽວເທົ່ານີ້ ແຕ່ບັດດຽວນີ້ ເຈ້ຍບໍ່ໄດ້ມີປະໂຫຍດພຽງແຕ່ໃນການຈົດບັນທຶກຂໍ້ຄວາມເທົ່ານັ້ນ ເຈ້ຍຍັງມີການໝູນໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ໄດ້ອີກຕື່ມຫຼາຍຫຼວງ ແມ່ນ ເຈ້ຍອະນາໄມ ເຈ້ຍເຊັດມື ເຈ້ຍຫໍ່ຂອງຂວັນ ເປັນຕົ້ນ.