Jump to content

ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ຕົວຢ່າງໂຄງສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ:
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ
  • A: ອ່າງນໍ້າ
  • B: ສະຖານຜະລິດໄຟຟ້າ
  • C: ກົງພັດນໍ້າ
  • D: ຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ
  • E: ປາກນໍ້າເຂົ້າ
  • F: ທໍ່ນໍ້າ
  • G: ໝໍ້ແບ່ງໄຟ
  • H: ແມ່ນໍ້າ

ໃນ ອຸດສາຫະກຳ (industry), ພະລັງງານໄຟຟ້າ (electric power) ຈະໝາຍ ເຖິງ ຂະແໜງການທີ່ ທຳການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍ ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ພະລັງງານໄຟຟ້າ. ການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງ ພະລັງງານ ໃນ ຮູບອື່ນ ເຊັ່ນ ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ທີ່ ເອີ້ນວ່າ ໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ(hydro power), ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈາກການເຜົາໃໝ້ ທີ່ ເອີ້ນວ່າ ໄຟຟ້າພະລັງໄຟ ເປັນຕົ້ນ. ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ ພະລັງນໍ້າ ທີ່ ໃຊ້ວິທີ ເຮັດເຂື່ອນກັນນໍ້າ ເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານນໍ້າ ທີ່ ຕົກລົງມາພັດໄບພັດ ໃຫ້ ເປັນ ກະແສໄຟຟ້າ ແມ່ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ [1]. ໄຟຟ້າພະລັງໄຟ ແມ່ນ ການຜະລິດໄຟຟ້າ ໂດຍ ເຜົາ, ຖ່ານ(coal),​ນໍ້າມັນ(oil) ຫຼື ແມ່ນແຕ່ ຂີ້ເຫຍື້ອ ເຊັ່ນ ຢູ່ ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ຄື ເຢຍລະມັນ ຫຼື ຍີ່ປຸ່ນ. ນອກຈາກນີ້​ ມັນຍັງມີ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ ມີຄວາມອັນຕະລາຍສົມຄວນ ໃນການນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ ໄຟຟ້າພະລັງປະລະມະນູ(atomic power), ແລະ ການຜະລິດ ທີ່ ເວົ້າກັນວ່າ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ຕໍ່ທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ໄຟຟ້າພະລັງລົມ(wind power),​ໄຟຟ້າພະລັງແສງຕາເວັນ(solar power) ແລະອື່ນໆ. )

ສາຍນຳສົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ ປະເທດສະວີເດັນ