Jump to content

ອຸດສາຫະກຳ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງການ ແລະ ແຮງງານ ຕາມ ວິຊາຊີບ. ສີ ຂຽວ, ແດງ, ຟ້າ ສະແດງເຖິງ ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການ ຕາມລຳດັບ.

ອຸດສາຫະກຳ (ຄຳເຄົ້າ: ອຸຕສາຫກັມ[1]) ແມ່ນ ຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຜະລິດ ສິນຄ້າ. ອຸດສາຫະກຳ ໃນຮູບແບບປະຈຸບັນ ເລີ່ມພັດທະນາແຕ່ ຊຸມປີ 1800 ທີ່ອີງໃສ່ ການພັດທະນາທາງດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ເຊິ່ງພັດທະນາມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້. ຫຼາຍໆປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ໃນໂລກ (ເຊັ່ນ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ) ຈະມີເສດຖະກິດ ທີ່ ອີງໃສ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ໃນລະດັບສູງ.ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແມ່ນ ກິດຈະກຳການຜະລິດດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະແຮງງານຄົນຢູ່ໃນໂຮງງານໂດຍຜ່ານຂະບວນການຜະລິດແປຮູບວັດຖຸດິບ ຫລືວັດຖຸເຄີ່ງສຳເລັດຮູບຈາກສະພາບເດີມໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເປັນສິນຄ້າ.

==ອ້າງອີງດູຫນັໂປ້ຈີນໄດ້ບ໋ ==

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.